Oct 16, 2019   8:45 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Appartment building
Written by (author): Ing. Dominik Kajan
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom vypracovania záverečnej práce bol návrh a riešenie problematiky výstavby bytového domu. Práca sa delí na tri základné časti. Prvá časť, technológia stavby obsahuje organizáciu realizácie hrubej stavby a jej jednotlivých stavebných procesov v čase a priestore, s detailnejším zameraním na vodovodnú prípojku. Charakterizuje návrh rozmiestnenia staveniska, časový plán výstavby, stavebné stroje a zariadenia. Zaoberá sa taktiež ochranou zdravia pri práci i životným prostredím. Druhá časť, konštrukcie pozemných stavieb, obsahuje výkresovú dokumentáciu potrebnú k realizácii objektu, ktorá je detailnejšie popísaná v priloženej technickej správe. Posledná tretia časť, statika, sa zaoberá od návrhu nosného systému, až po výkresy výstuže nosných prvkov. Všetky nejasnosti vo výkresoch objasňuje technická správa.
Key words:bytový dom, časový plán výstavby, vodovodná prípojka, výstavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited