Oct 23, 2019   4:14 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bock of flats
Written by (author): Ing. Stanislav Smalik
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Zadanie mojej bakalárskej práce je vypracovať projekt bytového domu v dostatočnom rozsahu za účelom získania stavebného povolenia. Bakalárska práca pozostáva z troch častí: technológii stavieb, konštrukcii pozemných stavieb a statiky. Prvá časť bakalárskej práce, technológia stavieb, sa skladá z projektu organizácie výstavby, kde som vypracoval technickú správu a situáciu k zariadeniu staveniska. Súčasťou je aj časový harmonogram hrubej stavby a technologický predpis na realizáciu parkoviska. Druhá časť bakalárskej práce, konštrukcie pozemných stavieb, pozostáva z technickej správy a výkresovej časti. Vo výkresovej časti sa nachádza situácia, tri detaily, pôdorys typického a prvého nadzemného podlažia, priečny rez schodiskom a pohľad. Tretia časť bakalárskej práce, statika, sa skladá z technickej správy, výpočtov a výkresovej časti. Výpočtová časť zahŕňa návrh rozmerov, výpočet výstuže a zaťažení. Vo výkresovej časti sú zobrazené výkresy tvaru a výkres výstuže stropnej dosky.
Key words:Bytový dom, Projekt organizácie výstavby, Parkovisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited