Oct 23, 2019   6:43 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Block of flats
Written by (author): Ing. Radka Gunárová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu organizácie výstavby, ktorý je jedným z dokumentov pre získanie stavebného povolenia. Súčasťou projektu je situácia staveniska so širšími vzťahmi a technická správa k projektu organizácie výstavby. V technickej správe sú stručne a výstižne uvedené identifikačné údaje stavby, charakteristika staveniska, charakteristika stavby, koncepcia postupu výstavby s uvedenými použitými mechanizmami, koncepcia zariadenia staveniska, opatrenia na ochranu životného prostredia počas realizácie výstavby a analyzovaná je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ďalšou technologickou časťou mojej práce je problematika časového plánu výstavby zameraného na hrubú stavbu. Poslednou technologickou časťou mojej práce je riešenie špecifického problému – technologický predpis zameraný na realizáciu sadrovláknitej „suchej“ podlahy Fermacell. Nemenej dôležitou časťou mojej práce je príloha obsahujúca výkresy z časti technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Verím, že moja bakalárska práca spĺňa po obsahovej strane požadované náležitosti.
Key words:Technologický predpis, Realizácia suchej podlahy, Projekt organizácie výstavby, Bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited