Jan 23, 2020   10:21 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat-building
Written by (author): Ing. Lukács Balogh
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Moja bakalárska práca podľa určeného zadania má tri kapitoly. Prvú kapitolu predstavuje technológia stavieb, druhá kapitola zahŕňa konštrukcie pozemných stavieb a poslednú kapitolu tvorí statika. Prvú kapitolu tvorí technológia stavieb, zložená z technickej správy pre projekt organizácie výstavby. V technickej správe je zahrnutá charakteristika staveniska, koncepcia postupu výstavby a zariadenia staveniska. Výpočet potreby elektrickej energie a potreby vody počas výstavby. Výkresová časť sa skladá zo situácie projektovej organizácie výstavby, z ktorej je zrejmý jestvujúci stav, navrhovaný a dočasný stav výstavby. Ďalšiu časť tvorí časový harmonogram výstavby po realizáciu hrubej stavby bytového domu s výpočtom výkazu výmer. Poslednou časťou je technologický predpis o realizácií extenzívnej vegetačnej strechy. V druhej kapitole sú konštrukcie pozemných stavieb, v ktorých je zahrnutá technická správa bytového domu. Výkresovú časť tvoria realizačné výkresy bytového domu. Vo výkresovej časti je pripojená situácia, pôdorysy, priečny rez, pohľad a výkres detailov. Poslednú časť tvorí technická správa statiky so statickým výpočtom a návrhom výstuže do jednoramenného schodiska realizovaného v bytovom dome. Výkresovú časť tvoria výkresy tvaru a výkres výstuže so správnou realizáciou vystužovania schodiskovej dosky D 2.11.
Key words:Vegetačná strecha, e, Bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited