Oct 17, 2019   2:08 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Integrated Management System in the preparation and construction process
Written by (author): Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Integrovaný manažérsky systém v procese prípravy a realizácie stavieb
Summary:Neoddeliteľnou súčasťou radiaceho systému stavebnej organizácie sú v dnešnej dobe aj podporné manažérske systémy pre kvalitu (SMK), environment (EMS) a BOZP (SM-BOZP). Neustále upravovanie a vydávanie medzinárodných noriem spomenutých systémov naznačuje ich vzájomnú podobnosť. Ako logický krok vo vývoji oddelených manažérskych systémov sa zdá byť ich integrá-cia do jedného systému. Integrovaný manažérsky systém (IMS) je prostriedkom k tomu, aby sa sta-vebná organizácia chovala preventívne a nemala zbytočné finančné straty z titulu nedostatočnej kva-lity, resp. z pokút v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Predkladaná dizertačná práca (DP) opisuje existujúce spôsoby integrácie týchto systémov a ich aplikáciu v rôznych krajinách sveta. Jedným z jej hlavných cieľov je návrh modelu IMS, ktorý dokáže skĺbiť viacero kľúčových procesov (manažérske, výrobné, podporné a pomocné) do jedného a tým redukuje množstvo dokumentov iba na tie najdôležitejšie. Súčasťou DP je aj návrh metodiky na hodnotenie technolo-gicko-kvalitatívnych, environmentálnych a bezpečnostných (TKEB) rizík. V tejto metodike sú vyu-žité princípy multikriteriálnej analýzy s hodnotiacimi kritériami následok (N) a pravdepodobnosť (P). Aplikácia navrhovaného modelu IMS a metodiky na identifikovanie a hodnotenie TKEB rizík na proces hĺbených vykopávok poukazuje na ich jednoduchý spôsob fungovania v praxi. Podklady pre splnenie cieľov DP boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená abecedne v závere práce.
Key words:integrácia, bezpečnosť, environment, riziko, kvalita

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited