9. 12. 2019  21:42 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Angelika Kassai, PhD.
Identifikační číslo: 12244
Univerzitní e-mail: qkassai [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Využitie oxidačných postupov na odstraňovanie rezistentných látok z vôd
Autor: Ing. Angelika Kassai, PhD.
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. František Považanec, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie oxidačných postupov na odstraňovanie rezistentných látok z vôd
Abstrakt:Dizertačná práca bola zameraná na štúdium mineralizácie a transformácie biologicky rezistentných organických látok pôsobením ozónu. Cieľom tejto dizertačnej práce bolo študovať možnosti využitia oxidácie organických látok skupiny aromatických sulfidových heterocyklov ozonizáciou. Ako modelové látky boli zvolené 2-merkaptobenztiazol (2-MBT) a jeho deriváty. Hodnotenie súčasného stavu problematiky bolo zamerané na sledovanie cieľových analytov od ich výskytu, vlastností, až po ich využitie a postupy ich odstraňovania z vôd. V rámci monitorovania rozkladných produktov vybranej modelovej látky bol sledovaný výskyt a dosahované koncentračné úrovne v životnom prostredí vo vodách v oblasti, kde je predpoklad výskytu konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok. Bol študovaný mechanizmus oxidácie zvolených látok a skúmaný vplyv prevádzkových parametrov (pH, prietok kyslíka, výkon generátora ozónu) procesu ozonizácie na transformáciu a mineralizáciu sledovaných látok. Na opis kinetiky odstraňovania organického znečistenia v sledovaných ukazovateľoch boli použité klasické modely celistvého rádu. Boli skúmané produkty vznikajúce rozkladom sledovaného analytu počas ozonizácie, ich biologická rozložiteľnosť a vplyv na biologické procesy čistenia odpadových vôd. Súčasný stav riešenej problematiky je zameraný na benztiazolové deriváty a ich výskyt v životnom prostredí, súčasné a perspektívne deštruktívne technológie a postupy čistenia odpadových vôd s obsahom benztiazolových derivátov. Z výsledkov ozonizácie roztoku 2-MBT ako modelovej odpadovej vody vyplýva, že oxidácia ozónom predstavuje aj napriek vyšším nákladom reálny proces technológií čistenia odpadových vôd s obsahom benztiazolových derivátov. Vplyv ozonizácie na potenciálne zníženie toxických účinkov modelovej látky 2-MBT bol overovaný vykonaním limitných ekotoxikologických skúšok. Zo štatistického vyhodnotenia výsledkov opakovaných ozonizačných pokusov vyplýva veľmi dobrá reprodukovateľnosť výsledkov časových zmien hodnôt 2-MBT, CHSK DOC, podielu poklesu hodnoty CHSK v dôsledku oxidácie ako aj špecifickej spotreby ozónu. Väčšia premenlivosť nameraných hodnôt bola charakteristická pre sledované intermediáty (benztiazol, hydroxibenztiazol) a v konečnom dôsledku aj podiely mineralizovanej a parciálne oxidovanej CHSK. Vodou s 2-MBT po ozonizácii boli uskutočnené respirometrické merania s cieľom overiť biologickú rozložiteľnosť vzniknutých produktov. Z výsledkov vyplýva významný vplyv doby ozonizácie na obsah biologicky rozložiteľných produktov, resp. produktov ozonizácie s inhibičnými účinkami na mikroorganizmy aktivovaného kalu. Dosiahnuté výsledky predstavujú z hľadiska cieľov dizertačnej práce súbor poznatkov o možnostiach využitia procesu ozonizácie na odstránenie BT-derivátov z vôd. Získané výsledky poskytujú dôležité a nové informácie o chemizme, kinetike, deštrukcie, vplyve vznikajúcich produktov na biologickú aktivitu mikroorganizmov v aktívnom kale ako aj o toxickom účinku na sledované organizmy dvoch trofických úrovní. Súbor poznatkov a výsledky dizertačnej práce môžu byť použité ako podklady pre navrhnutie riadenej ozonizácie s cieľom zníženia obsahu rezistentných látok vo vodách.
Klíčová slova:kinetika, ozonizácia, 2-MBT, rezistentné látky, biologická rozložiteľnosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně