Jan 19, 2020   3:15 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Angelika Kassai, PhD.
Identification number: 12244
University e-mail: qkassai [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Utilization of oxidation processes for removal of resistant compounds from water
Written by (author): Ing. Angelika Kassai, PhD.
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Opponent 1:doc. Ing. František Považanec, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie oxidačných postupov na odstraňovanie rezistentných látok z vôd
Summary:Dizertačná práca bola zameraná na štúdium mineralizácie a transformácie biologicky rezistentných organických látok pôsobením ozónu. Cieľom tejto dizertačnej práce bolo študovať možnosti využitia oxidácie organických látok skupiny aromatických sulfidových heterocyklov ozonizáciou. Ako modelové látky boli zvolené 2-merkaptobenztiazol (2-MBT) a jeho deriváty. Hodnotenie súčasného stavu problematiky bolo zamerané na sledovanie cieľových analytov od ich výskytu, vlastností, až po ich využitie a postupy ich odstraňovania z vôd. V rámci monitorovania rozkladných produktov vybranej modelovej látky bol sledovaný výskyt a dosahované koncentračné úrovne v životnom prostredí vo vodách v oblasti, kde je predpoklad výskytu konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok. Bol študovaný mechanizmus oxidácie zvolených látok a skúmaný vplyv prevádzkových parametrov (pH, prietok kyslíka, výkon generátora ozónu) procesu ozonizácie na transformáciu a mineralizáciu sledovaných látok. Na opis kinetiky odstraňovania organického znečistenia v sledovaných ukazovateľoch boli použité klasické modely celistvého rádu. Boli skúmané produkty vznikajúce rozkladom sledovaného analytu počas ozonizácie, ich biologická rozložiteľnosť a vplyv na biologické procesy čistenia odpadových vôd. Súčasný stav riešenej problematiky je zameraný na benztiazolové deriváty a ich výskyt v životnom prostredí, súčasné a perspektívne deštruktívne technológie a postupy čistenia odpadových vôd s obsahom benztiazolových derivátov. Z výsledkov ozonizácie roztoku 2-MBT ako modelovej odpadovej vody vyplýva, že oxidácia ozónom predstavuje aj napriek vyšším nákladom reálny proces technológií čistenia odpadových vôd s obsahom benztiazolových derivátov. Vplyv ozonizácie na potenciálne zníženie toxických účinkov modelovej látky 2-MBT bol overovaný vykonaním limitných ekotoxikologických skúšok. Zo štatistického vyhodnotenia výsledkov opakovaných ozonizačných pokusov vyplýva veľmi dobrá reprodukovateľnosť výsledkov časových zmien hodnôt 2-MBT, CHSK DOC, podielu poklesu hodnoty CHSK v dôsledku oxidácie ako aj špecifickej spotreby ozónu. Väčšia premenlivosť nameraných hodnôt bola charakteristická pre sledované intermediáty (benztiazol, hydroxibenztiazol) a v konečnom dôsledku aj podiely mineralizovanej a parciálne oxidovanej CHSK. Vodou s 2-MBT po ozonizácii boli uskutočnené respirometrické merania s cieľom overiť biologickú rozložiteľnosť vzniknutých produktov. Z výsledkov vyplýva významný vplyv doby ozonizácie na obsah biologicky rozložiteľných produktov, resp. produktov ozonizácie s inhibičnými účinkami na mikroorganizmy aktivovaného kalu. Dosiahnuté výsledky predstavujú z hľadiska cieľov dizertačnej práce súbor poznatkov o možnostiach využitia procesu ozonizácie na odstránenie BT-derivátov z vôd. Získané výsledky poskytujú dôležité a nové informácie o chemizme, kinetike, deštrukcie, vplyve vznikajúcich produktov na biologickú aktivitu mikroorganizmov v aktívnom kale ako aj o toxickom účinku na sledované organizmy dvoch trofických úrovní. Súbor poznatkov a výsledky dizertačnej práce môžu byť použité ako podklady pre navrhnutie riadenej ozonizácie s cieľom zníženia obsahu rezistentných látok vo vodách.
Key words:kinetika, ozonizácia, 2-MBT, rezistentné látky, biologická rozložiteľnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited