20. 1. 2020  22:16 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Angelika Kassai, PhD.
Identifikačné číslo: 12244
Univerzitný e-mail: qkassai [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Využitie oxidačných postupov na odstraňovanie rezistentných látok z vôd
Autor: Ing. Angelika Kassai, PhD.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. František Považanec, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie oxidačných postupov na odstraňovanie rezistentných látok z vôd
Abstrakt:Dizertačná práca bola zameraná na štúdium mineralizácie a transformácie biologicky rezistentných organických látok pôsobením ozónu. Cieľom tejto dizertačnej práce bolo študovať možnosti využitia oxidácie organických látok skupiny aromatických sulfidových heterocyklov ozonizáciou. Ako modelové látky boli zvolené 2-merkaptobenztiazol (2-MBT) a jeho deriváty. Hodnotenie súčasného stavu problematiky bolo zamerané na sledovanie cieľových analytov od ich výskytu, vlastností, až po ich využitie a postupy ich odstraňovania z vôd. V rámci monitorovania rozkladných produktov vybranej modelovej látky bol sledovaný výskyt a dosahované koncentračné úrovne v životnom prostredí vo vodách v oblasti, kde je predpoklad výskytu konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok. Bol študovaný mechanizmus oxidácie zvolených látok a skúmaný vplyv prevádzkových parametrov (pH, prietok kyslíka, výkon generátora ozónu) procesu ozonizácie na transformáciu a mineralizáciu sledovaných látok. Na opis kinetiky odstraňovania organického znečistenia v sledovaných ukazovateľoch boli použité klasické modely celistvého rádu. Boli skúmané produkty vznikajúce rozkladom sledovaného analytu počas ozonizácie, ich biologická rozložiteľnosť a vplyv na biologické procesy čistenia odpadových vôd. Súčasný stav riešenej problematiky je zameraný na benztiazolové deriváty a ich výskyt v životnom prostredí, súčasné a perspektívne deštruktívne technológie a postupy čistenia odpadových vôd s obsahom benztiazolových derivátov. Z výsledkov ozonizácie roztoku 2-MBT ako modelovej odpadovej vody vyplýva, že oxidácia ozónom predstavuje aj napriek vyšším nákladom reálny proces technológií čistenia odpadových vôd s obsahom benztiazolových derivátov. Vplyv ozonizácie na potenciálne zníženie toxických účinkov modelovej látky 2-MBT bol overovaný vykonaním limitných ekotoxikologických skúšok. Zo štatistického vyhodnotenia výsledkov opakovaných ozonizačných pokusov vyplýva veľmi dobrá reprodukovateľnosť výsledkov časových zmien hodnôt 2-MBT, CHSK DOC, podielu poklesu hodnoty CHSK v dôsledku oxidácie ako aj špecifickej spotreby ozónu. Väčšia premenlivosť nameraných hodnôt bola charakteristická pre sledované intermediáty (benztiazol, hydroxibenztiazol) a v konečnom dôsledku aj podiely mineralizovanej a parciálne oxidovanej CHSK. Vodou s 2-MBT po ozonizácii boli uskutočnené respirometrické merania s cieľom overiť biologickú rozložiteľnosť vzniknutých produktov. Z výsledkov vyplýva významný vplyv doby ozonizácie na obsah biologicky rozložiteľných produktov, resp. produktov ozonizácie s inhibičnými účinkami na mikroorganizmy aktivovaného kalu. Dosiahnuté výsledky predstavujú z hľadiska cieľov dizertačnej práce súbor poznatkov o možnostiach využitia procesu ozonizácie na odstránenie BT-derivátov z vôd. Získané výsledky poskytujú dôležité a nové informácie o chemizme, kinetike, deštrukcie, vplyve vznikajúcich produktov na biologickú aktivitu mikroorganizmov v aktívnom kale ako aj o toxickom účinku na sledované organizmy dvoch trofických úrovní. Súbor poznatkov a výsledky dizertačnej práce môžu byť použité ako podklady pre navrhnutie riadenej ozonizácie s cieľom zníženia obsahu rezistentných látok vo vodách.
Kľúčové slová:kinetika, ozonizácia, 2-MBT, rezistentné látky, biologická rozložiteľnosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene