Dec 7, 2019   2:12 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Strážovec, PhD.
Identification number: 12628
University e-mail: qstrazovec [at] stuba.sk
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Research and development of innovative technologies for the treatment and conditioning of liquid radioactive materials and their impact on the environment
Written by (author): Ing. Roman Strážovec, PhD.
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Opponent 2:Ing. Vladimír Daniška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum a vývoj inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov a ich vplyv na životné prostredie
Summary:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá výskumom a vývojom inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov v Slovenskej republike so súčasným posúdením ich vplyvu na životné prostredie. Práca je rozdelená do troch tematických celkov, ktoré popisujú možnosti spracovania kvapalných rádioaktívnych médií: dowthermu, vysýtených sorbentov a chrompiku. Dizertačná práca vo svojej úvodnej časti komplexne popisuje súčasný stav nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a svetové organizácie zaoberajúce sa manažmentom RAO. V práci sú popísané metodiky nakladania s RAO v jednotlivých európskych štátoch s cieľom poukázať na rozdielnu legislatívu, klasifikáciu, spracovanie, úpravu a finálne uloženie. V ďalšej časti práce sú popísané technológie pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych odpadov v Slovenskej republike a súčasný stav nakladanie s jednotlivými druhmi KRAO u nás. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie a návrh aktualizácie limít a podmienok pre prevádzku technológií lisovania a cementácie s následným návrhom metodiky a spôsobom spracovania PDS. V práci sú predložené a zosumarizované výsledky analýzy pre návrh na úpravu LaP pre mernú hmotnostnú sumárnu alfa aktivitu pevných RAO a mernú objemovú sumárnu alfa aktivitu kvapalných RAO s prehodnotením súčasne legislatívne stanovených limít a podmienok pre spaľovanie. Čiastkovým cieľom práce je vypracovanie analýzy s následnou realizáciou merania distribúcie 137Cs a rádionuklidov emitujúcich alfa žiarenie v jednotlivých stupňoch spaľovacieho procesu a experimentálne získanie výsledkov potrebných pre bilančný výpočet distribúcie alfa a gama aktivity v sekundárnych RAO. Predložená dizertačná práca zhodnocuje a porovnáva súčasne používané metodiky a spôsoby spracovania a úpravy rádioaktívneho dowthermu a vysýtených degradovaných sorbentov s inovatívnym postupmi spaľovania. Hlavnou časťou dizertačnej práce je vypracovanie technologického dizajnu nového spaľovacieho zariadenia pre spracovanie pevných rádioaktívnych odpadov a kvapalného rádioaktívneho dowthermu a vysýtených sorbentov. Záverečná časť práce sa venuje popisu návrhu modelu tieneného obalového súboru pre produkt vitrifikácie chrompiku I s následným uložením patróny s produktom vitrifikácie vo VBK. Výpočtové modely sú realizované za účelom spracovania CHR I do balenej formy vhodnej na uloženie a stanovenie prijateľnosti produktu vitrifikácie na RÚ RAO. Predložená práca je súčasťou dlhodobého a komplexného teoretického a experimentálneho výskumu a jej význam treba chápať ako nevyhnutnú požiadavku pri súčasne prebiehajúcich etapách vyraďovania jadrových zariadení v SR.
Key words:dowtherm, spaľovanie, kvapalné rádioaktívne odpady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited