30. 10. 2020  17:54 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roman Strážovec, PhD.
Identifikačné číslo: 12628
Univerzitný e-mail: qstrazovec [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty
     
Absolvent     Záverečná práca
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Výskum a vývoj inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov a ich vplyv na životné prostredie
Autor:
Ing. Roman Strážovec, PhD.
Pracovisko:
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Oponent 1:prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Výskum a vývoj inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov a ich vplyv na životné prostredie
Abstrakt:
Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá výskumom a vývojom inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov v Slovenskej republike so súčasným posúdením ich vplyvu na životné prostredie. Práca je rozdelená do troch tematických celkov, ktoré popisujú možnosti spracovania kvapalných rádioaktívnych médií: dowthermu, vysýtených sorbentov a chrompiku. Dizertačná práca vo svojej úvodnej časti komplexne popisuje súčasný stav nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a svetové organizácie zaoberajúce sa manažmentom RAO. V práci sú popísané metodiky nakladania s RAO v jednotlivých európskych štátoch s cieľom poukázať na rozdielnu legislatívu, klasifikáciu, spracovanie, úpravu a finálne uloženie. V ďalšej časti práce sú popísané technológie pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych odpadov v Slovenskej republike a súčasný stav nakladanie s jednotlivými druhmi KRAO u nás. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie a návrh aktualizácie limít a podmienok pre prevádzku technológií lisovania a cementácie s následným návrhom metodiky a spôsobom spracovania PDS. V práci sú predložené a zosumarizované výsledky analýzy pre návrh na úpravu LaP pre mernú hmotnostnú sumárnu alfa aktivitu pevných RAO a mernú objemovú sumárnu alfa aktivitu kvapalných RAO s prehodnotením súčasne legislatívne stanovených limít a podmienok pre spaľovanie. Čiastkovým cieľom práce je vypracovanie analýzy s následnou realizáciou merania distribúcie 137Cs a rádionuklidov emitujúcich alfa žiarenie v jednotlivých stupňoch spaľovacieho procesu a experimentálne získanie výsledkov potrebných pre bilančný výpočet distribúcie alfa a gama aktivity v sekundárnych RAO. Predložená dizertačná práca zhodnocuje a porovnáva súčasne používané metodiky a spôsoby spracovania a úpravy rádioaktívneho dowthermu a vysýtených degradovaných sorbentov s inovatívnym postupmi spaľovania. Hlavnou časťou dizertačnej práce je vypracovanie technologického dizajnu nového spaľovacieho zariadenia pre spracovanie pevných rádioaktívnych odpadov a kvapalného rádioaktívneho dowthermu a vysýtených sorbentov. Záverečná časť práce sa venuje popisu návrhu modelu tieneného obalového súboru pre produkt vitrifikácie chrompiku I s následným uložením patróny s produktom vitrifikácie vo VBK. Výpočtové modely sú realizované za účelom spracovania CHR I do balenej formy vhodnej na uloženie a stanovenie prijateľnosti produktu vitrifikácie na RÚ RAO. Predložená práca je súčasťou dlhodobého a komplexného teoretického a experimentálneho výskumu a jej význam treba chápať ako nevyhnutnú požiadavku pri súčasne prebiehajúcich etapách vyraďovania jadrových zariadení v SR.
Kľúčové slová:
dowtherm, spaľovanie, kvapalné rádioaktívne odpady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene