May 21, 2019   9:31 p.m. Zina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Camber, PhD.

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:CONTROL OF INDUCTION HEATING PROCESSES AS DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS
Written by (author): Ing. Juraj Camber, PhD.
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
Opponent 1:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie procesov indukčného ohrevu ako systémov s rozloženými parametrami
Summary:Indukčný ohrev polotovarov má stále širšie uplatnenie v technickej praxi. Vysoké prevádzkové náklady tejto technológie predstavujú aktuálnu výzvu pre optimalizáciu a riadenie procesov indukčného ohrevu, ktoré sú popísané nelineárnymi parciálnymi diferenciálnymi rovnicami a predstavujú systémy s rozloženými parametrami. Numerickým riešením opisujúcich parciálnych diferenciálnych rovníc sa získavajú dynamické charakteristiky pre modely so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom. V práci sú uvádzané inžinierske metódy riadenia systémov s rozloženými parametrami na základe ktorých sú formulované a riešené úlohy riadenia procesov indukčného ohrevu. Simulačné štúdie boli uskutočnené v softvérovom prostredí Distributed Parameter Systems Blockset for MATLAB & Simulink. Simulačné štúdie ponúkajú nové možnosti pre optimalizáciu procesu ohrevu pri znížení prevádzkových nákladov viacsegmentových indukčných ohrievačov. Získané výsledky boli verifikované v spolupráci s prevádzkovateľmi a výrobcami zariadení pre indukčný ohrev -- HKS Forge Trnava Slovakia, s. r. o. a Roboterm, a. s. Česká republika.
Key words:systémy s rozloženými parametrami, riadenie, Indukčný ohrev, počítačové modelovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited