Jan 29, 2020   7:22 p.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internal customers´ satisfaction survey
Written by (author): Ing. Juraj Majling
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:Ing. Ján Kost
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum spokojnosti interných zákazníkov
Summary:Spokojnosť interných zákazníkov (zamestnancov) je dôležitým faktorom úspechu, prosperity a konkurencieschopnosti každého podniku alebo organizácie. Hodnotenia spokojnosti zamestnancov by sa mali robiť v pravidelných intervaloch a jeho závery by mali tvoriť určité východiská pri vytváraní stratégie spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov a stratégie v oblasti budovania vzťahov a postojov zamestnancov k spoločnosti a naopak. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo na základe prieskumu zistiť mieru spokojnosti, resp. nespokojnosti zamestnancov vo vybranej spoločnosti. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Obsahuje 29 tabuliek, 18 grafov, 4 obrázky a 2 prílohy. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej časti -- teoretickým východiskám z oblasti merania spokojnosti zákazníkov. V druhej kapitole je popis spoločnosti, v ktorej som uskutočnil prieskum. V tretej kapitole sú prezentované a analyzované výsledky uskutočneného prieskumu spokojnosti interných zákazníkov. V poslednej štvrtej kapitole som popísal konkrétne návrhy na zlepšenie spokojnosti zamestnancov danej spoločnosti.
Key words:spokojnosť zákazníkov, interný zákazník, meranie spokojnosti

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited