Feb 26, 2020   4:58 p.m. Viktor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Strategies of Measurement Using Coordinate Measuring Machines – A Contribution to the Evaluation of Geometric Deviations of Tolerated Formations to Datums
Written by (author): Ing. Roman Budiský, PhD.
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Aleš Krsek, CSc.
Opponent 2:prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch - príspevok k hodnoteniu geometrických odchýlok tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam
Summary:Dizertačná práca prináša príspevok k stále aktuálnej téme hodnotenia geometrických odchýlok tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam s využitím súradnicových meracích strojov. Základný systém je tvorený súradnicovými rovinami súradnicového systému súčiastky, ktorý je na začiatku merania vytvorený vyrovnaním "3 -- 2 -- 1". V dôsledku výrobných odchýlok reálnych plôch súčiastky dochádza pri každom meraní k vytvoreniu navzájom rozdielnych súradnicových systémov, čo je preukázané vykonaným experimentom. Súčasťou práce je kvantifikácia vybraných geometrických odchýlok ideálnych tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam, odhad neistoty merania vyplývajúcej z rozloženia bodov pri definovaní základného systému, jej vplyv na interval vyhovujúcich hodnôt v súlade s technickou normou STN EN ISO 14253-1 a návrh opatrenia vedúceho k zabezpečeniu reprodukovateľnosti definovania vzájomnej polohy súradnicových systémov.
Key words:súradnicový merací stroj, vyrovnanie "3-2-1", odchýlka rovnobežnosti, odchýlka polohy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited