Sep 19, 2020   6:12 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects               Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The evaluation of the impact of the priority rules in scheduling operations for the production goals
Written by (author): Ing. Miriam Iringová, PhD.
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na ciele výroby
Summary:
Dizertačná práca rieši problematiku rozvrhovania operácií vo výrobnom procese. Jej hlavným cieľom je porovnať vplyv prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na stanovené ciele výroby. Na základe analýzy súčasného stavu v danej oblasti a možných metód riešenia som navrhla prostriedok, ktorým bolo možné splniť definovanú úlohu. Týmto prostriedkom je simulácia, ktorá predstavuje podporný nástroj plánovania a riadenia výroby a umožňuje predikciu procesu výroby. Po výbere vhodnej metódy nasleduje návrh simulačného modelu, ktorý je zrealizovaný v simulačnom programe Witness PWE 2009 od firmy Lanner Group. Simulačný model pružného výrobného systému vyrába tri druhy výrobkov naraz a pozostáva zo šiestich výrobných pracovísk. Na každom pracovisku sa nachádza šesť pracovných strojov a k nim príslušné vstupné zásobníky. Jednotlivé stroje sú medzi sebou čiastočne zameniteľné, a tak môžu jednu operáciu vykonávať viaceré stroje. Medzi jednotlivými pracoviskami je zabezpečená vzájomná doprava súčiastok. Navrhnutý výrobný systém dynamicky prideľuje technologické operácie jednotlivým strojom podľa aktuálneho stavu. Vplyv zvolených prioritných pravidiel na výkonnosť výrobného systému sa sleduje a porovnáva na základe výstupov zo série simulačných experimentov. Výstupné informácie sú prehľadne spracované do tabuliek a grafov a na ich základe bolo vykonané štatistické spracovanie a syntéza poznatkov. V závere práce sa nachádza zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Key words:
pružný výrobný systém, rozvrhovanie operácií, prioritné pravidlá, simulačný model, výrobný systém, simulácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited