Jul 21, 2019   1:58 a.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Identification number: 1497
University e-mail: elena.lukacovicova [at] stuba.sk
 
Lektor - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Neglect of Students´ School Attendance at the Secondary Schools in Humenné.
Written by (author): Ing. Eva Fedorová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Opponent:prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zanedbávanie školskej dochádzky študentov na stredných školách v Humennom
Summary:FEDOROVÁ, Eva, Bc.: Zanedbávanie školskej dochádzky študentov na stredných školách v Humennom. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky.- Školiteľ: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2012. 76s. Diplomová práca Zanedbávanie školskej dochádzky študentov na stredných školách v Humennom sa zaoberá analýzou miery záškoláctva na Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom. Cieľom práce bolo zistiť mieru záškoláctva na tejto škole ako aj jeho príčiny, následky a preventívne opatrenia, ktoré táto škola preferuje. Prieskum bol realizovaný kombinovanou metódou, a to dotazníkovou a metódou osobného dopytovania sa, pri ktorom bolo oslovené vedenie školy -- riaditeľ, výchovný poradca a učitelia. Vzorku respondentov dotazníkovej metódy tvorilo 112 žiakov. Výsledky boli následne vyhodnotené graficko -- analytickou metódou. Vyhodnotením sa potvrdili aj vopred stanovené hypotézy, ktoré predpokladali že žiaci vybranej strednej odbornej školy už majú so záškoláctvom skúseností a taktiež, že sa ho vo väčšej miere dopúšťajú žiaci, ktorí majú slabší prospech. Na základe všetkých týchto skutočností možno zhodnotiť, že cieľ práce bol splnený.
Key words:Žiak, Učiteľ, Školská dochádzka, Záškoláctvo, Rodičia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited