Jul 21, 2019   9:25 p.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Identification number: 1497
University e-mail: elena.lukacovicova [at] stuba.sk
 
Lektor - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Educational problems of students at the SOS Račianska 105, Bratislava.
Written by (author): Ing. Monika Lipovská
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Opponent:Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výchovné problémy žiakov na SOŠ Račianska 105 Bratislava
Summary:LIPOVSKÁ, Monika: Výchovné problémy žiakov na SOŠ Račianska 105, Bratislava. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky.- Školiteľ: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2012. 64s. Cieľom diplomovej práce je zistiť mieru šikanovania a kriminality na SOŠ Račianska, ako dôsledok problémového správania sa žiakov. Zamerali sme na prieskum aktuálneho stavu problémového správania, pričom sme načrtli niekoľko preventívnych programov na zmiernenie kriminality na stredných školách. Diplomová práca je postavená na prieskume výskytu šikanovania a kriminality na SOŠ Račianska, Bratislava s použitím dotazníkovej metódy. Prieskumu sa zúčastnilo 160 žiakov.
Key words:kriminalita, šikanovanie, problémy vo výchove, záškoláctvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited