Jul 20, 2019   3:54 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Identification number: 1497
University e-mail: elena.lukacovicova [at] stuba.sk
 
Lektor - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Problems of Roma pupils in secondary schools (thesis)
Written by (author): Ing. Božena Koleničová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD.
Opponent:Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Problémy rómskych žiakov na stredných školách
Summary:KOLENIČOVÁ, Božena: Problémy rómskych žiakov na stredných školách (Diplomová práca) Božena Koleničová -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo technologická fakulta -- Vedúci práce: PaedDr. Elena Lukačovičová, PhD. MTF STU, 2012. Témou našej diplomovej práce je problematika rómskych žiakov na stredných školách, ktorá je neustálym celospoločenským problémom. Práca prezentuje výsledky výskumu, ktorý sa zaoberá problematikou rómskych žiakov na stredných školách. Výskum sa uskutočnil na vzorke 72 Rómov. Diplomová práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a výskumnej. V teoretickej časti práce sme sa zaoberali problematikou edukácie príslušníkov rómskej menšiny na stredných školách, pojmami edukácia, Róm a špecifikami vzdelávania Rómov. V ďalšej časti teórie sa zameriavame na jednotlivé špecifiká vzdelávania Rómov. Na to, ako Rómov vzdeláva súčasný školský systém. Na úvod praktickej časti charakterizujeme predmet výskumu, určili sme si ciele a úlohy výskumu, stanovili hypotézy a metódy výskumu. Opisujeme výskumnú vzorku a stručne charakterizujeme dotazník. Predmetom výskumu bola problematika edukácie a vzdelanostná úroveň rómskeho etnika v Slovenskej republike. Úlohou výskumu bolo zistiť, aké postoje majú Rómovia ku škole, na základe čoho sme si stanovili hypotézy. Na základe výsledkov výskumu sme sformulovali návrhy pre prax, ktorým treba venovať neustálu pozornosť.
Key words:Róm, , vzdelanie, školský systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited