Apr 1, 2020   3:57 a.m. Hugo
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Identification number: 1513
University e-mail: vladimir.liska [at] stuba.sk
 
Lektor - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Frequency control of Duffing's oscillator with high-speed feedback
Written by (author): Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Opponent 1:doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie frekvenčného pásma oscilátorov Duffingovho typu s rýchlou spätnou väzbou
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá analýzou singulárne perturbovaných nelineárnych dynamických sústav Duffingovho typu. Takéto sústavy možno opísať obyčajnými diferenciálnymi rovnicami druhého rádu s malým parametrom epsilon pri druhej derivácii. Nazývame ich singulárne perturbované diferenciálne rovnice a neplatí pre ne veta o spojitej závislosti riešenia od parametra. V práci uplatňujeme dva prístupy pri vyšetrovaní dynamiky singulárne perturbovaných nelineárnych sústav. Prepíšeme diferenciálnu rovnicu na systém autonómnych diferenciálnych rovníc 1. rádu, ktorý sa v limite pre epsilon idúce k nule mení na algebraicko-diferenciálny redukovaný systém. Druhý prístup je založený na zavedení vhodnej substitúcie a následným limitným prechodom pre epsilon idúce k nule získavame tzv. asociovaný systém. V práci sme ukázali, že singulárne perturbovaný parameter epsilon je prostriedkom pre modelovanie a simuláciu nelineárnych oscilácií s predpísanou frekvenciou v týchto sústavách. Taktiež sme ukázali, že za určitých predpokladov bude sústava rýchlo oscilovať s frekvenciou oscilácií rastúcou nepriamo úmerne s epsilon idúcim k nule. Výsledky získané analýzou týchto sústav (t.j. ich matematických modelov) sme potvrdili numerickým simulovaním s využitím softvérového balíka MATLAB7.
Key words:riadenie, numerická simulácia, singulárne perturbovaná dynamická sústava, oscilácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited