May 25, 2020   1:25 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
Identification number: 15859
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

     
Graduate     Lesson     Final thesis     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Teamwork in Design
Written by (author): Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tímová práca v dizajne
Summary:
Problematika tímovej práce v dizajne je dnes rozšírená v komerčných subjektoch na Slovensku i v zahraničí. Na akademickej pôde sa s ňou študenti majú možnosť zoznámiť len v slabej miere, najmä pokiaľ máme na mysli oblasť priemyselného a produktového dizajnu. Štúdium dizajnu je na našich univerzitách stále vedené príliš tradične, t. j. individualisticky napriek rýchlo sa rozvíjajúcej potrebe interdisciplinárnej vzájomnej spolupráce a komunikácie v záujme dosiahnutia najlepšieho možného výsledku. Na Ústave dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je v študijnom programe druhého stupňa štúdia pre študentov v ponuke výberový predmet Tímové projektovanie. Tento predmet má ambíciu pokryť problematiku tímovej práce v dizajne, avšak bolo potrebné prehodnotiť obsahovú náplň predmetu. Výskum predkladanej dizertačnej práce popisuje tri prípadové štúdie, ktoré práve na predmete Tímové projektovanie prebiehali. Tri prípadové štúdie reprezentujú tri študentské projekty, každý v zložení niekoľkých homogénnych tímov študentov – dizajnérov pracujúcich na konkrétnom zadaní. Tieto tímy sa počas semestra systematicky zoznamovali s deľbou práce na základe Belbinovej teórie tímových rôl, s technikami a psychológiou, s úskaliami a prednosťami tímovej práce. Predmetom výskumu bolo hodnotenie efektivity a úspešnosti výsledkov takto zostavených tímov a ich vzájomná komparácia. Dizertačná práca ďalej predstavuje autorské dielo, ktorého vývoju napomohol tím ľudí hetergénneho profesionálneho zloženia. Prípadové štúdie rovnako ako autorské dielo sa venovali aktivitám vo verejnom priestore, ktorý ponúka priestor na tímovú spoluprácu práve odborníkom rôznych profesií. Cieľom dizertačnej práce bola revízia sylabov predmetu Tímové projektovanie a nastavenie metodiky tímovej práce vo výučbe s ohľadom na aktuálne potreby študentov dizajnu. Predkladaná dizertačná práca tiež polemizuje o vhodnosti názvu zmieňovaného výberového predmetu. Do aktuálnej diskusie o kvalite výuky na vysokých školách chce tak prispieť svojou časťou. Ako čiastkový cieľ dizertačnej práce sme stanovili zmiernenie individualistického prístupu študentov v riešení dizajnérskych zadaní predpokladajúc známu hypotézu „viac hláv, viac rozumu“. Mierou hodnotenia, či sa nám to podarilo, sme považovali realizáciu študentského projektu – hracieho prvku na detské ihrisko – a jeho uvedenie do života.
Key words:
tím, tímová práca, dizajn, verejný priestor, metodika, Tímové projektovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited