Jan 24, 2020   4:18 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:What Is Model of the Ideal Shopping Centre ?
Written by (author): Ing. Miroslava Kubašová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Mgr. Marek Rábek, MBA
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aký je ideálny formát obchodného centra?
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je nájsť ideálne obchodné centrum. K hlavnému cieľu sa dostaneme pomocou čiastkových cieľov ako sú spracovanie teoretických poznatkov o danej problematike, realizovanie a vyhodnotenie prieskumu trhu. Diplomová práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť obsahuje viacero kapitol, v ktorých pomocou metódy syntézy sumarizujeme históriu a vývoj obchodných centier. Ich členenie, charakteristiku a životné cykly. Analyzujeme všeobecnú teóriu obchodných centier z pohľadu umiestnenia, mixu zákazníkov a mixu nájomcov. V nasledujúcich častiach diplomovej práce popisujeme súčasný stav obchodných centier na Slovensku. Porovnávame obchodné centrá s Českou Republikou a popisujeme súčasný stav obchodných centier v Európe. Záverom teoretickej časti vyčleňujeme špecifiká obchodných centier v Európe, USA a Ázií. V nasledujúcich kapitolách diplomovej práce popisujeme ciele práce a metodiku. V praktickej časti spracovávame dotazník a sumarizujeme poznatky vyplývajúce z neho. Z vyhodnotenia dotazníka dostávame poznatky ohľadom toho, aký typ obchodného centra je vhodný pre rôzne vekové kategórie respondentov, aká je návštevnosť obchodných centier. Aké sú hlavné dôvody k návšteve obchodného centrá. Aký dlhý čas trávia respondenti v obchodnom centre a aké majú výdavky. Ktoré obchodné jednotky sú najnavštevovanejšie a, ktoré naopak sú najmenej využívané. Návrhy respondentov ohľadom zlepšovania obchodných centier. Záverom je poznanie, že ideálne obchodné centrum neexistuje.
Key words:mix zákazníkov, obchodné centrum, životný cyklus obchodného centra, mix nájomcov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited