Jan 21, 2020   0:48 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Marketing Strategy for Chosen Company and its Placed on Domestic Market
Written by (author): Ing. Veronika Mačáková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Marketingová stratégia vybraného podniku a uvedenie na domácom trhu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá marketingovou stratégiou spoločnosti Proteng s.r.o.. Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť návrh marketingovej stratégie spoločnosti Proteng s.r.o.. Diplomovú prácu tvorí jadro práce, ktoré je tvorené prehľadom odborných poznatkov o problematike tvorby marketingovej stratégie. Druhá časť definuje ciele práce. Následne na to nadväzujú metódy a metodika práce. V tejto časti boli rozobraté jednotlivé metódy, ktoré boli v práci použité. Vo výsledkoch práce je spracovaný návrh marketingovej stratégie pre spoločnosť Proteng s.r.o. Práca je zameraná na ciele firmy, analýzu trhu, určenie trhového segmentu, ktorý by mohol byť oslovený a analýzu trhového prostredia. Pomocou výsledkov z analýz bude zostavený návrh marketingovej stratégie spoločnosti. V závere diplomovej práce bude zhodnotená celá práca.
Key words:marketing, SWOT analýza, marketingová stratégia, Porterova analýza, BCG matica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited