Jan 28, 2020   11:00 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of method SWOT on particular firm
Written by (author): Katarína Ševčíková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie SWOT analýzy v konkrétnom podniku
Summary:Cieľom práce je zanalyzovanie podniku a prostredia, v ktorom sa nachádza, pomocou metódy SWOT. Daná metóda patrí do strategického manažmentu, čo je umenie zložené z vytvárania, zavedenia a kontroly stratégie. Stratégia sa dá jednoducho chápať, ako príprava na budúcnosť. V strategickom manažmente je aplikovaná pri riadení podniku. Inak sa dá použiť aj v bežnom živote, presnejšie ju používa viac či menej každý človek dennodenne. Stratégia v podniku rieši jeho stav a postavenie v prostredí, v ktorom existuje. Mala by byť poväčšine všeobecná a dlhodobá. Nasledujúcim postupom od stratégie je strategické riadenie a plánovanie, ktoré by mali zlepšiť postavenie podniku v prostredí, v ktorom funguje. Pri skúmaní podniku sa uplatňuje rozdelenie na analýzu vonkajšieho prostredia a analýzu vnútorného prostredia podniku. Do analýzy vnútorného prostredia patria aj metódy SWOT a SPACE, kde prvá spomenutá metóda predstavuje analýzu silných stránok a slabých stránok podniku, a príležitostí a ohrození podniku. Druhá metóda opisuje vonkajšie a vnútorné prostredie. Vonkajšie prostredie popisuje pomocou dvoch kritérií, čo sú stabilita a príťažlivosť prostredia. Vnútorné prostredie popisuje vďaka konkurenčnej výhode a finančnej sile. V tejto práci je metóda SWOT aplikovaná v podniku CRH (Slovensko) a. s., ktorý je členom skupiny CRH plc, a teda presnejšie je definovaný, ako podnik vyrábajúci stavebný materiál a služby s tým späté. Po aplikácií SWOT analýzy v praktickej časti pre danú spoločnosť sa prišlo k výsledkom spracovaným tabuľkovým a grafickým spôsobom. Dosiahnuté hodnoty zobrazujú stav ofenzívnej stratégie, kde silné stránky prevládajú nad slabými stránkami a príležitosti prevládajú nad hrozbami. Vyjadruje to teda skutočnosť, že podnik môže pomocou silných stránok využiť príležitostí.
Key words:Strategický manažment, Stratégia, SWOT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited