Jan 23, 2020   10:15 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Market analysis and price formation for selected company
Written by (author): Ing. Katarína Čamajová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Katrenčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza trhu a tvorba cien vo vybranom podniku
Summary:V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali analýzou trhu a tvorbou cien v spoločnosti OPRS, s.r.o. Pričom cieľom našej práce bolo vytvoriť cenník pre jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo spoločnosti. Taktiež sme mali analyzovať trh na ktorom spoločnosť pôsobí, a navrhnúť určité odporúčania na zlepšenie súčasnej cenovej politiky. Naša práca pozostávala z dvoch hlavných častí a to z teoretickej a z praktickej. Pričom v teoretickej časti práce sme sa zaoberali problematikou analýzy prostredia, cenou a jej tvorbou. Praktická časť pozostávala najskôr z charakteristiky makroprostredia Slovenskej republiky, Porterovho modelu a SWOT analýzy. Následne sme analyzovali súčasnú cenovú politiku spoločnosti a vytvorili sme vlastný cenník, ktorý pri jednoduchom a podvojnom účtovníctve vychádzal z nákladov spoločnosti a pri mzdovom účtovníctve z priemerných cien v odvetví. Na záver sme navrhli určité odporúčania na zlepšenie súčasnej cenovej politiky, ale aj celkovej situácie spoločnosti OPRS s.r.o. Teda môžeme povedať, že cieľ našej diplomovej práce sa nám podarilo splniť a už je len na spoločnosti, či využije nami vytvorený nový cenník.
Key words:trh, cena, cenotvorba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited