Jan 25, 2020   5:55 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Set up of Control Reports and KPI for Effective Company Management
Written by (author): Ing. Martin Rusina
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Glatz, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nastavenie kontrolingových reportov a KPI pre efektívne riadenie spoločnosti
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je po teoretickej stránke popísať a charakterizovať princípy kontrolingu v obchodnej spoločnosti do úrovne, aby včas a vecne informovali vedenie o stave a efektívnosti riadenia spoločnosti. Zavedenie kontrolingu v spoločnosti neslúži len ako krátkodobý nástroj na sledovanie stavu a odchýliek vnútropodnikového riadenia, ale je aj kľúčom k dosiahnutiu dlhodobej prosperity a takzvanej zdravej spoločnosti, ktorá dokáže včas eliminovať nebezpečenstvo. Práca sa člení na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti, objasňujeme potrebné pojmy ako kontroling, reporting a meranie výkonnosti spoločnosti. Praktická časť sa zaoberá spoločnosťou OMEGA, jej podnikaniu a zavedeniu kontrolingu. Aplikujeme navrhnuté reporty pre správne a efektívne fungovanie spoločnosti, pričom sme v účtovnom ERP systéme vypracovali vzájomné väzby medzi jednotlivými premennými. Výsledkom je teda ucelený obraz o najdôležitejších reportoch pre danú spoločnosť, či už po teoretickej, alebo praktickej stránke tak, aby bol manažment plne schopný riadenia a mal pokryté všetky potreby z pohľadu kontrolingu.
Key words:rentabilita, likvidita, výkaz ziskov a strát, kontroling, KPI, reporting, náklady a výnosy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited