5. 4. 2020  6:41 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikační číslo: 1700
Univerzitní e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Autor: Ing. Martina Gáliková
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Géczy
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Abstrakt:Jednou zo základných riešených otázok týkajúcich sa efektivity výrobných podnikov je v súčasnosti hospodárenie s energetickými zdrojmi. Energia produkovaná prostredníctvom stlačeného vzduchu sa javí ako účinná a lacná vzhľadom k tomu, že vzduch je považovaný za, v podstate, neobmedzené médium. Avšak práve stlačený vzduch je najdrahším sekundárnym energetickým zdrojom, a práve preto je nutné venovať jeho úspornému riadeniu vysokú pozornosť. Hlavným cieľom tejto práce bolo zhodnotenie nameraných únikov stlačeného vzduchu a príprava opatrení na prevenciu voči týmto stratám energie. V konkrétnom podniku boli na 21 výrobných linkách namerané úniky v podobe 2 370 m3 unikajúceho vzduchu v priebehu jedného dňa. Následne boli tieto straty zaevidované v kontrolnom systéme údržby a maximálna možná časť týchto abnormalít bola odstránená. Úniky boli finančne zhodnotené prostredníctvom výpočtu ceny podnikom vyrábaného stlačeného vzduchu. Výkon, evidencia a odstraňovanie týchto abnormalít má v podniku na zodpovednosti oddelenie údržby, ktoré je nenahraditeľnou súčasťou výrobných podnikov. TPM – Total productive maintenance (totálne produktívna údržba) vyvinutá z Totálne produktívneho manažmentu, je údržba zameriavajúca sa na maximalizáciu efektivity zariadení, čo zahŕňa nielen odstraňovanie vznikajúcich prestojov, ale neustále zlepšovanie týkajúce sa zabezpečenia bezchybnej prevádzky. Zníženie ekonomických strát neznamená len odstránenie nameraných únikov pracovníkmi údržby, ale hlavne tvorba prevencie voči týmto únikom. Podstatou práce bola tvorba súboru odporúčaní na zníženie týchto strát zahrňujúcich zavedenie pravidelnej kontroly únikov stlačeného vzduchu, výber nového zariadenia na základe výpočtu doby návratnosti investície a teoretický návrh systému kontinuálneho merania objemového prietoku stlačeného vzduchu v rozvodoch. Všetky odporúčania smerujú k efektívnejšiemu riadeniu energetických zdrojov, teda k osvojeniu princípov energetického manažmentu a prijatiu tejto problematiky naprieč podnikom.
Klíčová slova:úniky stlačeného vzduchu, údržba, TPM, návratnosť investície, energetický manažment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně