25. 2. 2020  8:13 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikační číslo: 1700
Univerzitní e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
Autor: Ing. Veronika Purová
Pracoviště: Oddelenie manažmentu (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Šlúch
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
Abstrakt:ABSTRAKT Analýzu konkurencie si firma môže urobiť zo zdrojov informácií, ktoré predstavujú dve základné skupiny: vlastné zdroje (od samotnej konkurencie) a cudzie zdroje. Informácie sú základom nielen marketingovej analýzy, ale aj procesu formovania marketingovej stratégie a marketingového plánu. Do verejných vlastných zdrojov patrí napr. reklama, tlač, výstavy a pod. Cudzie verejné zdroje sú napr. knihy, články a výročné správy. Odborné vlastné zdroje sú licencie, semináre, katalógy a pod. Medzi odborné cudzie zdroje zaraďujeme dodávateľov, odbornú tlač, zákazníkov, pracovníkov konkurencie a pod. Z uvedených zdrojov je možné získať rozsiahle množstvá informácií o konkurencii. Veľa informácií o sebe vysiela do okolia samotná konkurenčná firma. Určitým zdrojom informácií je napr. inzerát na prijatie pracovníkov. Niekedy môže konkurencia šíriť informácie za určitým účelom. Napr. aby dala najavo svoje teritórium, alebo aby takýmito informáciami zavádzala. Tieto informácie často analyzujú odborníci z kapitálového trhu a ich kroky pozitívne ovplyvnia pozíciu akcií firmy na kapitálovom trhu. Informácie vysielané na trh sú často určené pracovníkom, aby sa formoval ich vzťah k firme, aby zmenili k nej postoj, alebo aby ju vnímali odlišne. Firma, ktorá nesleduje informácie o konkurencii, dostatočne nebráni svoje teritórium. Poznanie schopností, silných a slabých stránok konkurencie pomáha firme zvyšovať jej konkurenčnú výhodu, ktorá sa môže prejaviť v skrátení času potrebnom na reakciu konkurenta. Manažmentu firmy to pomôže poznať, v čom je jeho firma lepšia ako konkurent. Analýza informácií o súčasných cieľoch a stratégiách konkurencie, o jej zdrojoch a schopnostiach, dáva predpoklady na to, aby firma mohla odhadovať budúce ciele a stratégie konkurencie. Pre získanie informácií sú veľmi dôležité rozhovory so zástupcami bánk, poradenských a konzultačných firiem, reklamných agentúr, investičných firiem a ďalších poradcov, ktoré konkurencia využíva. Niekedy aj samotná analýza týchto subjektov môže pootvoriť dvierka k analýze budúcich krokov konkurenta.
Klíčová slova:analýza, konkurencia, marketingové prostredie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně