Jan 26, 2020   2:55 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of economics indicators of financial-economic analysis of the selected company
Written by (author): Ing. Ľubica Miklošková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Kasar
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie ekonomických ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku
Summary:Súhrn Úspešná podnikateľská činnosť závisí od schopnosti manažmentu rýchlo reagovať na zmenu podmienok na trhu a znalosť svojej finančnej situácie. Oblasť podnikových financií, ktorá sa venuje podrobnému a objektívnemu analyzovaniu finančnej situácie podniku, sa nazýva finančná analýza. Úlohou finančnej analýzy je odhaliť slabé miesta, ktoré by v budúcnosti mohli podnik ovplyvniť negatívne a silné miesta, o ktoré sa podnik môže v budúcnosti oprieť. Na hodnotenie skúmaného zdravia podniku sa vypracuje súbor finančných ukazovateľov, v ktorých sa premieta reálny finančný stav. Na ich základe sa potom tvorí a formuluje návrh opatrení na zlepšenie finančného stavu a stanovujú sa ciele finančného plánu. Východiskovými údajmi pre finančnú analýzu sú výkazy účtovnej závierky. Konštrukcia východiskových údajov je presne stanovená zákonom. Zákon zaručuje vypovedaciu schopnosť a objektívnosť údajov a podmienok ich tvorby. V diplomovej práci sa zaoberám analýzou finančnej situácie a hodnotením výkonnosti reálneho vybraného podnikateľského subjektu. využijem na to klasické metódy finančnej analýzy. Záverečná práca sa skladá z dvoch kapitol. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská finančnej analýzy. Podrobnejšie sa v nej venujem významu analýzy, zdroju východiskových údajov -- výkazom účtovnej závierky a metódam a postupom finančného analyzovania. Obsahom druhej kapitoly je konštrukcia a hodnotenie ukazovateľov finančného analyzovania reálneho podnikateľského subjektu. Výsledkom analýzy je vypracovanie záverov a odporúčaní pre vybranú spoločnosť.
Key words:finančná analýza, výkazy účtovnej závierky, pomerové finančné ukazovatele

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited