Jan 21, 2020   0:00 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financial investments and their progress in the future
Written by (author): Ing. Iveta Jurkemíková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančné investície a ich vývoj v budúcnosti
Summary:Finančné investície sú úzko spojené s trhovou ekonomikou. Zdravé trhové prostredie je predpokladom pre vznik a vývoj finančných investícií. Tie sú základom pre fungovanie finančného trhu, ktorý pozostáva z rôznych ekonomických zoskupení podnikateľských subjektov, ktoré sú vzájomne ekonomicky a finančne prepojené. Finančný trh predstavuje súhrn nástrojov, postupy a inštitúcie, nakoľko ich prostredníctvom dochádza k prelievaniu voľných finančných prostriedkov od tých, ktorí ich vlastnia k tým, ktorí nimi chcú disponovať. Dohľad nad finančným trhom je hlavnou úlohou Národnej banky Slovenska. Keďže od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému a v spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne, zaoberala som sa aj zmenou jej hlavných funkcií po vstupe do eurozóny. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s pojmami finančných investícií, ich vývojom a potrebou v podniku, potrebou finančných zdrojov v súčasnosti a budúcnosti. Najčastejším motívom investorov, či už podnikov alebo jednotlivcov, je snaha o čo najefektívnejšie zhodnotenie kapitálu pri minimálnom riziku. Ak stojí investor pred otázkou, do ktorého aktíva investovať svoje voľné finančné zdroje, mal by vždy vziať do úvahy základné navzájom poprepletané faktory, ktorými sú výnos, riziko a likvidita daného aktíva. Hovoríme o tzv. magickom trojuholníku, ktorým sa podrobnejšie zaoberám v kapitole 2. Investovanie na finančných trhoch je z krátkodobého pohľadu riskantné ak ho porovnáme s bezpečnými úsporami v banke. Avšak z dlhodobého pohľadu sa situácia výrazne obracia, preto sa ďalej v práci zaoberám možnosťami dlhodobého investovania a ich vývojom v budúcnosti.V práci je taktiež zahrnuté porovnanie rôznych investičných produktov slovenských komerčných bánk. Na základe tohto porovnania je možné si vytvoriť obraz o súčasných možnostiach dlhodobého investovania na Slovensku.
Key words:finančné investície, trhová ekonomika, finančný trh


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited