Jun 2, 2020   11:25 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 

Contacts     Lesson     Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Designing the investment activities in selected company
Written by (author): Ing. Michal Šimurda, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Daniela Štefániková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
Summary:
Moja diplomová práca sa zaoberá prehľadom projektovania investičných činností. V súčasnosti sa čoraz viac v podnikoch uskutočňuje veľká časť jednorazových prác formou projektov. Projekt, ako jedinečný a prostriedkami i trvaním vymedzený súbor technologicky a organizačne nadväzujúcich činností je veľmi často rozhodujúcim článkom strategického riadenia podniku. Diplomová práca obsahuje základný teoretický prehľad týkajúci sa charakteristiky projektovania ako činnosti, projektového manažmentu, ako aj konkrétneho výsledku tejto činnosti v praxi. Projekty majú svoje základné charakteristické znaky, ktorými sa od seba odlišujú. Skladajú sa z jednotlivých fáz a nachádzajú sa v rôznom prostredí, v ktorom prechádzajú životným cyklom od jeho spustenia až po ukončenie. Projekt sa teda v čase svojej existencie vyvíja. Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie časového harmonogramu stavebného projektu vo vybranej spoločnosti. Časový harmonogram nazývaný aj Ganttov diagram veľmi jednoducho a názorne ukazuje sled úloh, od začiatku do konca daného stavebného projektu spoločnosti. Výsledný diagram je znázornený v grafickej podobe a plynú z neho zistenia, ktoré sú východiskové pre optimalizovanie jednotlivých fáz projektu z časového hľadiska. Ďalším mojim záverom je posúdenie projektu z hľadiska plánovaného stavu a skutočnosti. Moja diplomová práca poukazuje na konkrétnu aplikáciu samotného projektového riadenia v praxi.
Key words:
projektovanie, projekt, diagram

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited