Jan 29, 2020   0:18 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effective leaders
Written by (author): Ing. Michaela Ilavská
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektívny vedúci
Summary:Predmetom bakalárskej práce je efektívnosť v práci vedúcich a manažérov. Bakalárska práca sa zameriava na riešenie vybraných problémov v práci manažéra z teoretického pohľadu a preveruje niektoré praktické poznatky a skúseností z praxe. Konkrétne sa jedná o manažment osobného času manažéra, podmienky a prvky rozhodovania, tvorbu pracovného tímu. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola je venovaná základným pojmom. Po nej nasleduje kapitola venovaná osobnému času manažéra. Okrem organizácie času sa v tejto kapitole rozoberá efektívne stanovenie cieľov a plánov ako aj vplyvy na pracovnú výkonnosť a návody z praxe ako zlepšiť organizáciu nielen času. V ďalšej časti sa rozoberá rozhodovanie z viacerých hľadísk ako aj rôzne teórie, ktoré sa zaoberajú ekonomickým rozhodovaním ako napríklad behaviorálna ekonómia. Záverečná teoretická kapitola sa zaoberá teóriou tvorby tímov a ich metódami práce. Praktická časť je zameraná na zisťovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov s manažérom a ich názorom na jeho efektivitu.
Key words:ciele, rozhodovanie, tímy, organizácia, plánovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited