Dec 12, 2019   1:32 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interactive study materials for on-line support of education in the field of Electrical Engineering
Written by (author): Bc. Viktória Molnár
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívne študijné materiály pre on-line podporu výučby elektrotechnických predmetov
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať interaktívny modul vhodný pre výučbu elektrotechnických predmetov s príkladmi vhodnými na animáciu. V prvej časti sú popísané technológie Java, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, HTML5 a JavaScript, ktoré slúžia na vytváranie počítačovej grafiky. Porovnali sme ich a vybrali sme si technológiu HTML5 spolu s JavaScriptom. Pri výbere sme zohľadnili dlhodobú podporu zo strany webových prehliadačov. V nasledujúcej časti je opísaná implementácia vybraných animácií. Zvolené vektorové diagramy sú z konkrétnej oblasti elektrotechniky, a to z oblasti riešenia elektrických obvodov s harmonickými časovými priebehmi v ustálenom stave. Znázorňujú vzťah medzi napätím a prúdom na ideálnom rezistore, induktore a kapacitore a sú doplnené možnosťou zadávania vstupných parametrov a zastavenia animácií. V poslednej časti práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky s ohľadom na vytýčené ciele.
Key words:HTML5, JavaScript, animácie, interaktívne, web

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited