Nov 15, 2019   8:03 a.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preparation and Characterization of Polymeric Composites with Magnetically Active Filler
Written by (author): Ing. Michal Šištík
Department: Institute of Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a charakterizácia polymérnych kompozitov s magneticky aktívnym plnivom
Summary:Predkladaná diplomová práca je zameraná na skúmanie vplyvu magneticky mäkkého plniva a typu použitého vulkanizačného systému na vybrané vlastnosti magnetických kompozitov na báze kaučukovej matrice. Ako matrica sa použil akrylonitrilbutadiénový kaučuk NBR. Plnivom bol lítny ferit (Li0,525Zn0,3Ti0,35Fe1,825O4, s obsahom Mn0,05 a Bi0,005) pripravený keramickou metódou v laboratórnych podmienkach. Tento typ feritu zaraďujeme medzi magneticky mäkké materiály, ktoré vykazujú špecifické magnetické správanie a sú schopné efektívne tieniť elektromagnetické žiarenie. Kompozitné materiály sa pripravili zamiešaním feritového prášku a vulkanizačného systému do kaučukovej matrice. Pripravili sa vzorky so sírnym aj peroxidovým vulkanizačným systémom s obsahom feritového plniva 0, 100, 200 a 400 dsk. Taktiež sa pripravili vzorky s rôznou kombináciou týchto dvoch vulkanizačných systémov a obsahom feritového plniva 200 dsk. Sledoval sa vplyv obsahu feritu a typu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické, magnetické a tieniace vlastnosti kompozitov. Výsledky štúdie hovoria, že výsledné magnetické a tieniace vlastnosti kompozitov určuje iba obsah plniva, zatiaľ čo typ vulkanizačného systému na tieto vlastnosti nemá žiaden vplyv. Naopak rozdiely medzi sírnym a peroxidovým systémom pri rovnakom obsahu plniva boli zistené pri sledovaní vulkanizačných charakteristík a fyzikálno-mechanických vlastností. Z tohto hľadiska, vo väčšine prípadov, vykazoval peroxidový vulkanizačný systém výhodnejšie vlastnosti, čo sa pripisuje prítomnosti kovulkanizačného činidla v systéme.
Key words:vulkanizačný systém, tienenie elektromagnetického žiarenia, magnetický kompozit, ferit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited