Jan 26, 2020   12:56 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:An automated system for measuring the properties of magnetic materials at defined waveforms of magnetic quantities
Written by (author): Ing. Patrik Kadlečík
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:Ing. Eva Králiková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizovaný systém pre meranie magnetických vlastností materiálov pri definovaných časových priebehoch magnetických veličín.
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatizovaných meracích systémov pre zber a spracovanie nameraných údajov získaných pri meraní magnetických parametrov skúmaných materiálov z hľadiska softvérovej aj hardvérovej stránky. V práci sa najskôr rozoberú štandardné metódy merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov, napr. z elektríckých ocelí. V ďalšej časti práce sa rozoberú praktické obmedzenia analógovej (hardvérovej) spätnej väzby. V časti práce bude preto opísané zariadenie umožňujúce meranie vlastností s využitím digitálnej (softvérovej) spätnej väzby. Digitálna spätná väzba umožňuje meranie magnetických hysteréznych kriviek s požadovaným (najčastejšie harmonickým) časovým priebehom magnetickej indukcie založené na korekcii tvaru budiaceho signálu (prúdu resp. intenzity magnetického poľa) na základe nameranej odozvy z predchádzajúceho merania. Takto je možné postupnou iteráciou v niekoľkých krokoch získať taký tvar budiaceho signálu, na základe ktorého sa dá získať požadovaný priebeh magnetickej indukcie v zmysle platných štandardov vyžadovaných v priemyselnej praxi. Problémy pri iteračnom procese nastávajú so stabilizáciou amplitúdy. Cieľom tejto práce bude preto vylepšenie existujúceho algoritmu iteračnej digitálnej spätnej väzby, zamerané okrem výpočtu vhodného tvaru časového priebehu budiaceho signálu najmä na možnosť regulovania hodnôt amplitúdy magnetickej indukcie. Navrhnutý algoritmus bude využívaný v rámci riadiaceho programu pre automatizovaný laboratórny merací systém na meranie magnetizačných charakteristík vyvíjaného v prostredí LabVIEW. Obtiažnosť celej problematiky spočíva v skutočnosti, že objekt merania (vzorka feromagnetického materiálu) predstavuje systém vyznačujúci sa okrem výraznej nelinearity aj tzv. hysteréziou.
Key words:LabVIEW, hysterézna slučka, digitálna spätná väzba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited