28. 1. 2020  13:50 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Automatizovaný systém pre meranie magnetických vlastností materiálov pri definovaných časových priebehoch magnetických veličín.
Autor: Ing. Patrik Kadlečík
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:Ing. Eva Králiková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Automatizovaný systém pre meranie magnetických vlastností materiálov pri definovaných časových priebehoch magnetických veličín.
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatizovaných meracích systémov pre zber a spracovanie nameraných údajov získaných pri meraní magnetických parametrov skúmaných materiálov z hľadiska softvérovej aj hardvérovej stránky. V práci sa najskôr rozoberú štandardné metódy merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov, napr. z elektríckých ocelí. V ďalšej časti práce sa rozoberú praktické obmedzenia analógovej (hardvérovej) spätnej väzby. V časti práce bude preto opísané zariadenie umožňujúce meranie vlastností s využitím digitálnej (softvérovej) spätnej väzby. Digitálna spätná väzba umožňuje meranie magnetických hysteréznych kriviek s požadovaným (najčastejšie harmonickým) časovým priebehom magnetickej indukcie založené na korekcii tvaru budiaceho signálu (prúdu resp. intenzity magnetického poľa) na základe nameranej odozvy z predchádzajúceho merania. Takto je možné postupnou iteráciou v niekoľkých krokoch získať taký tvar budiaceho signálu, na základe ktorého sa dá získať požadovaný priebeh magnetickej indukcie v zmysle platných štandardov vyžadovaných v priemyselnej praxi. Problémy pri iteračnom procese nastávajú so stabilizáciou amplitúdy. Cieľom tejto práce bude preto vylepšenie existujúceho algoritmu iteračnej digitálnej spätnej väzby, zamerané okrem výpočtu vhodného tvaru časového priebehu budiaceho signálu najmä na možnosť regulovania hodnôt amplitúdy magnetickej indukcie. Navrhnutý algoritmus bude využívaný v rámci riadiaceho programu pre automatizovaný laboratórny merací systém na meranie magnetizačných charakteristík vyvíjaného v prostredí LabVIEW. Obtiažnosť celej problematiky spočíva v skutočnosti, že objekt merania (vzorka feromagnetického materiálu) predstavuje systém vyznačujúci sa okrem výraznej nelinearity aj tzv. hysteréziou.
Klíčová slova:LabVIEW, hysterézna slučka, digitálna spätná väzba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně