Nov 19, 2019   4:22 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automated measurement system for data acquisition and processing
Written by (author): Ing. Martin Zelník
Department: Institute of Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou automatizovaného meracieho systému pre zber a spracovanie nameraných údajov. Úlohou systému je zmeranie magnetizačných charakteristík ľubovoľnej vzorky magnetického materiálu, pričom dôraz sa kladie na jednoduchosť a prenosnosť konečného riešenia. Teoretická časť práce je venovaná základnej terminológii v oblasti magnetických materiálov a predstaveniu magnetizačných charakteristík. Osobitná kapitola práce sa venuje vývojovému prostrediu LabVIEW, v ktorom je vyvinutá softvérová časť práce. Praktickej časť diplomovej práce rozoberá spôsob merania magnetických charakteristík meranej vzorky a výber vhodného hardvéru na zostavenie meracej aparatúry. Ďalej je v tejto časti podrobne opísaný algoritmus meracieho cyklu a predstavená jeho bloková schéma. Takisto opisuje vývoj a štruktúru meracieho softvéru, ktorý riadi jednotlivé hardvérové časti meracej aparatúry, spracováva namerané údaje a ukladá ich do databázy. Výsledkom diplomovej práce je funkčná meracia aparatúra magnetických charakteristík.
Key words:LabVIEW, magnetizmus, hysterézna slučka, zber údajov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited