Dec 12, 2019   4:01 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multimedia learning materials for online interactive support for teaching electrical engineering courses
Written by (author): Ing. Maroš Kolibaš
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multimediálne študijné materiály pre on-line interaktívnu podporu výučby elektrotechnických predmetov
Summary:Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Maroš Kolibaš Bakalárska práca: Multimediálne študijné materiály pre on-line interaktívnu podporu výučby elektrotechnických predmetov Vedúci bakalárskej práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. , vedúci pracoviska Mesiac, rok odovzdania: Máj, 2104 Kľúčové slová: DFT (Diskrétna Fourierova transformácia),C# (C sharp), MVVM, (ModelView ViewModel), XAML (Rozšírený aplikačný označovací jazyk), Code-behined (kód v pozadí). V záverečnej práci sa venujeme analýze signálu pomocou diskrétnej Fourierovej transformácie. Práca obsahuje 5 kapitol. V prvej kapitole sa venujeme výkladu o multimediálnej výučbe a jej prvkoch. Druhá kapitola obsahuje teoretické časti a jej analytické vysvetlenie. V tretej kapitole nájdeme potrebné inicializačné prvky pri tvorbe aplikácie. Obsahom štvrtej kapitoly je postup pri tvorbe aplikácie. V záverečnej kapitole je vysvetlená implementácia vytvorenej aplikácie. Výsledkom tejto práce je nadobudnutie teoretickej znalosti z oblasti signálov a analýzy pomocou diskrétnej Fourierovej transformácie a vytvorenie modulárnej webstránky pre podporu výučby elektrotechnických predmetov.
Key words:Signál, Skpetrkum, DFT Diskrétna Fourierova transformácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited