Dec 14, 2019   5:45 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization involving universal power amplifier to measure the magnetic properties of materials
Written by (author): Ing. Peter Bobek
Department: Department of electromagnetic theory (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Petrek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia zapojenia univerzálneho výkonového zosilňovača\\na meranie magnetických vlastností materiálov
Summary:Práca sa zaoberá teóriou, návrhom a samotnou realizáciou univerzálneho výkonového zosilňovača. Zosilňovač bude využívaný pri meraní magnetických vlastností vzoriek s definovaným časovým priebehom magnetických veličín. Zosilňovač je určený na budenie cievok, navinutých na jadre tvorenom feromagnetickým materiálom, ktorého magnetické vlastnosti sa budú následne merať. Pri týchto meraniach je potrebné dosiahnuť nasýtený stav magnetických materiálov, a teda zosilňovač musí byť schopný dodať do záťaže, tvorenej prevažne indukčným charakterom, dostatočný prúd. Zároveň musí mať tento zosilňovač na výstupe čo najmenšiu hodnotu kľudového jednosmerného napätia, ktoré by sa mohlo prejaviť nesymetriou nameraných hysteréznych slučiek. Ako základ zosilňovača je využitý integrovaný budič výkonových tranzistorov LME49810. Ďalej práca pojednáva o návrhu výstupného stupňa realizovaného pomocou bipolárnych tranzistorov, jeho výkonového dimenzovania a chladenia. Časť práce je venovaná návrhu obvodov pre nastavenie a stabilizáciu kľudového prúdu, kompenzáciu, nulovaním jednosmernej zložky na výstupe a zapojením spatnej väzby. Súčasťou práce sú aj simulácie funkčnosti jednotlivých blokov a návrh dosky plošných spojov tohto zariadenia.
Key words:výkonový zosilňovač, jednosmerne viazaný, magnetické merania

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited