17. 8. 2019  19:08 Milica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Diagnostika šumových vlastností tranzistorov GaN HEMT
Autor: Ing. Karol Rendek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent 1:Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Diagnostika šumových vlastností tranzistorov GaN HEMT
Abstrakt:Predložená práca je venovaná skúmaniu šumových vlastností tranzistorov typu AlGaN/GaN a InAlN/GaN s vysokou pohyblivosťou elektrónov (HEMT - High Electron Mobility Transistor). Skúmaná je veľkosť vstupného a výstupného šumu HEMT tranzistorov v závislosti od pracovného bodu tranzistorov. Spektrálna šumová analýza je využitá na charakterizáciu a identifikáciu zdrojov nízkofrekvenčného šumu, príčiny jeho vzniku sú podrobnejšie skúmané využitím závislosti spektier nízkofrekvenčného šumu od pracovného bodu ako aj pôsobením optického žiarenia na skúmané štruktúry. V prvej časti práce pod názvom elektronický šum je opísaný fyzikálny pôvod najvýznamnejších zdrojov nízkofrekvenčného šumu a jeho charakteristiky vo frekvenčnej a časovej oblasti. V ďalšej časti je uvedený prehľad poznatkov o nízkofrekvenčnom šume vybraných elektronických prvkov, predovšetkým rezistorov a polovodičových diód, ale predovšetkým GaN HEMT tranzistorov. Uvedené sú tu aktuálne poznatky o súvislosti medzi nízkofrekvenčným šumom a spoľahlivosťou elektronických prvkov. V záverečnej časti tejto kapitoly je opísaná štruktúra a funkcia tranzistora HEMT a uvedený prehľad aktuálnych poznatkov o nízkofrekvenčnom šume GaN HEMT tranzistorov, jeho zdrojoch a šumových náhradných modeloch HEMT tranzsitorov. Ciele dizertačnej práce sú definované v tretej časti dizertačnej práce. V nasledujúcej štvrtej časti sú opísané použité metódy nízkofrekvenčnej šumovej charakterizácie tranzistorov HEMT, postup vyhodnotenia meraní a nízkofrekvenčnej šumovej analýzy. Ďalej je opísané navrhnuté a realizované pracovisko na meranie nízkofrekvenčného šumu GaN HEMT tranzistorov, umožňujúce realizácu jednotlivých typov šumových meraní a ich modifikácie. V piatej časti sú uvedené výsledky charakterizácie hradlového prúdového a kolektorového napäťového nízkofrekvenčného šumu AlGaN/GaN HEMT tranzistorov. Ďalej je uvedená vyvinutá metóda spektrálnej analýzy nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov kombinovaná s ožiarením štruktúr svetlom s vlnovou dĺžkou 385nm a 365nm. Navrhnutá metóda je využitá na skúmanie vplyvu optického žiarenia na spektrálne hustoty hradlového a kolektorového nízkofrekvenčného šumu a dlhodobo relaxujúcich záchytných centier v štruktúre tranzistorov GaN HEMT. Na konci piatej kapitoly sú uvedené výsledky spektrálnej charakterizácie kolektorového napäťového nízkofrekvenčného šumu InAlN/GaN HEMT tranzistorov. V šiestej časti je uvedený súhrn získaných výsledkov ako aj vedeckých prínosov predloženej práce.
Kľúčové slová:Nízkofrekvenčný šum, Spektrálna šumová analýza, GaN HEMT tranzistory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene