Sep 22, 2019   8:31 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identification number: 1865
University e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Gas Sensor Based on Carbon-Polymer Composites
Written by (author): Ing. Pavol Kunzo, PhD.
Department: Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Opponent:doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
Summary:Práca sa zaoberá štúdiom materiálov na báze polyanilínu a jeho kompozitov s uhlíkovými nanorúrkami. Popisuje súčasný stav problematiky v oblasti senzorov plynov. Vzorky skúmaných materiálov boli pripravené na povrchu zlatých hrebeňových elektród na zaoxidovanom kremíkovom substráte. V priebehu riešenia diplomového projektu bola navrhnutá a zostavená meracia aparatúra na charakterizáciu vlastností odporových senzorov plynov. Súčasťou práce je tiež automatizácia potrebných meraní v prostredí LabView. V ďalšej časti práce sú prezentované výsledky zrealizovaných meraní ktoré sú dané do súvisu s morfológiou vrstiev. Z charakterizácie elektrických vlastností vyplývajú niektoré zaujímavé vlastnosti skúmaných materiálov. Medzi nimi napríklad nízky teplotný koeficient odporu a vodivosť obmedzená priestorovým nábojom. Skúmané senzorické vrstvy nepreukázali vyššiu citlivosť ako ponúkajú senzory na báze oxidov kovov, v porovnaní s nimi však môžu pracovať pri izbovej teplote. V závere práce sú navrhnuté niektoré možnosti na ďalšie vylepšenie senzorických materiálov na báze kompozitov uhlík-polymér.
Key words:polyanilín, uhlíkové nanorúrky, nanokompozit, senzor plynov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited