Sep 22, 2019   4:17 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identification number: 1865
University e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:AUTOMATIZATION OF MEASSUREMENT LOW-FREQUENCY NOISE
Written by (author): Ing. Tomáš Micovčin
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Opponent:Ing. Michal Vereš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizácia meraní nízkofrekvenčného šumu.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá automatizáciou meracieho pracoviska na meranie nízkofrekvenčného šumu polovodičových prvkov. V prvých kapitolách je stručne charakterizovaný nízkofrekvenčný šum v polovodičových prvkoch a analógovo číslicový prevodník s architektúru sigma-delta, ktorým je možné tento šum merať. Následne je popísané meracie pracovisko a jeho hardvérové vybavenie, ktoré umožňuje merať nízkofrekvenčný šum vo frekvenčnej oblasti od desiatok mHz až do 100 kHz. V rámci práce boli navrhnuté, napísané a odladené jednotlivé algoritmy funkčných blokov a programy pre ovládanie jednotlivých prístrojov a zariadení meracej sústavy v programovacom prostredí LabVIEW. Využitím týchto funkčných blokov boli vyvinuté programy pre meranie nízkofrekvenčných spektrálnych šumových charakteristík diód a tranzistorov, a ich voltampérových charakteristík. Funkčnosť pracoviska je dokumentovaná zmeraním I-V charakteristík tranzistora, a spektra vstupného a výstupného šumu tranzistora. Pracovisko bude využité pre meranie a vyhodnocovanie nízkofrekvenčného šumu v GaN HEMT štruktúrach.
Key words:automatizácia, nízkofrekvenčný, LabVIEW

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited