Oct 24, 2020   3:16 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

Contacts     Graduate
     
          Projects
     
     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Tuhár Square - Lučenec
Written by (author):
Ing. arch. Jakub Kypus
Department:
Thesis supervisor:
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Lučenec – Tuhárske námestie
Summary:Vypracoval: Jakub Kypus Zadanie bakalárskej práce : Lučenec – Tuhárske námestie Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Ústav urbanizmu a územného plánovania Vedúci práce: Ing. Arch. Katarína Boháčová, PhD. Bratislava : FA STU 2017 Súhrn – anotácia Zadanie Tuhárske námestie v Lučenci je zadanie predovšetkým o vytvorení plnohodnotného verejného priestoru a vzhľadom na rozlohu a umiestnenie námestia sa jedná o priestor, kde vzniká viacero atmosfér s rozličným charakterom priestorov. Keďže priestor námestia je momentálne izolovaný a silno ohraničený so slabým využitím, rozhodol som sa riešiť toto územie v širšom kontexte. V tomto kontexte sa zaoberám prepojením územia na miestne významné budovy, priestory v okolí a zásobením námestia obyvateľstvom, čo je základný predpoklad fungujúceho verejného priestoru. Tuhárske námestie sa momentálne nachádza na konci respektíve na začiatku mesta. V pláne je však ďalšie rozrastanie sídla a tak toto námestie môže v budúcnosti plniť dôležitú funkciu na ceste z a do centra mesta. Je taktiež na spojnici významných lokalít židovskej komunity. Týmto dostáva územie aj kultúrny význam. Pre dostatočné využitie a návštevnosť námestia navrhujem vytvorenie pešej zóny a cyklotrasy, ktorá prechádza územím a spája okrajové a priemyselné zóny s centrom mesta a ostatnými rekreačnými priestormi v meste. Toto riešenie som docielil vďaka reorganizácií priľahlých komunikácií a parkovísk. Vďaka zrušeniu jednej z oddeľujúcich komunikácií a utlmeniu hlavnej cesty vzniklo plynulé prepojenie námestia s okolitou štruktúrou. Mojim zámerom bolo tento priestor rozdeliť na dve základné časti. Rušnejšia časť pri komunikácií má formálny charakter námestia. Za ňou nasleduje časť aktívno-rekreačná s parkovou úpravou. Tieto dve zóny rozdeľuje a zároveň spája pás malej architektúry ktorá podporuje koncept dvoch území. Návrh námestia je orientovaný skôr na aktívnych mladých ľudí z bytových domov, ktorí majú najväčšiu potrebu voľných a aktívnych plôch. Kľúčové slová: Tuhárske námestie, verejný priestor, reorganizácia, formálny charakter, aktívno-rekreačný Poďakovanie Ďakujem vedúcej mojej bakalárskej práce Ing. arch. Kataríne Boháčovej, Phd. za odborné vedenie a konzultácie zložitej témy Tuhárskeho námestia v Lučenci a zároveň aj ďalším pedagógom, ktorý ma viedli počas štúdia bakalárskeho stupňa. Ďakujem svojej rodine, ktorá ma podporovala a dodávala motiváciu počas uplynulých štyroch rokov, ktoré sa končia touto prácou. Ďakujem ! Čestné prehlásenie Ja, dole podpísaný, Jakub Kypus, študent 4. ročníka bakalárskeho stupňa študijného odboru architektúra a urbanizmus na FA STU, narodený 15.6.1994 v Žiline, bytom Baničova 8, 010 15 Žilina, čestne prehlasujem, že bakalársku prácu s témou Lučenec – Tuhárske námestie som vypracoval samostatne na základe svojich nadobudnutých poznatkov a dostupnej odbornej literatúry a som jediný a plný autor. V Bratislave dňa 1.6.2017 ............................ OBSAH ZOZNAM VÝKRESOV ČASŤ A – PROJEKT STAVBY Evidenčné číslo: FA-5468-65290 1. TEXTOVÁ ČASŤ 1.1. ÚVOD – SÚČASNÝ STAV 1.2. ŠIRŠIE VZŤAHY 1.3. LIMITY A POTENCIÁLY 1.4. KONCEPT 1.5. MATERIÁLOVE A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 1.6. MOBILIAR A OSVETLENIE 1.7. BIBLIOGRAFIA 2. GRAFICKÁ ČASŤ 1. SITUÁCIA , SWOT 2. KONCEPT 3. KONCEPT – ORTOFOTOMAPA 4. AXONOMETRIA 5. REZOPOHĽADY 6. SCHÉMA ZATIENENIA 7. SCHÉMA OSVETLENIA 8. ZELEŇ 9. MATERIÁLY, MOBILIÁR 10. SCHÉMA ODVODNENIA A VODIACICH LÍNIÍ 11. VIZUALIZÁCIA – NÁMESTIE 12. VIZUALIZÁCIA – NÁSTUP 13. VIZUALIZÁCIA – PARK PRÍLOHY KONCEPT – URBANISTICKÝ NÁVRH 1:500 KONCEPT – URBANISTICKÝ NÁVRH 1:1000 1.1. Úvod – súčasný stav Samotný priestor Tuhárskeho námestia má 9480 m2 a je tvaru pravouhlého lichobežníka. Priestor je ohraničený z troch strán komunikáciou a z jednej strany budovou okresného riaditeľstva policajného zboru a k nej prislúchajúcimi parkoviskami. Terén na pozemku mierne stúpa smerom od mesta. Parcela je momentálne rozdelené vlastnícky na dve časti, kde časť pri hlavnej ceste patrí súkromnému vlastníkovi a je možné na nej stavať a druhú časť vlastní mesto ako zelenú plochu. V súčasnosti nemá priestor jednoznačné využitie a je len minimálne udržiavaný. Jediné využitie má pre cirkus niekoľkokrát za rok s ktorým však obyvatelia nie sú spokojní vzhľadom na hluk a smrad, ktorý produkuje. Ľudia sa tu nezdržujú a vyžívajú námestie ako tranzitný priestor na ceste do a z práce a na venčenie psov. Územiu chýba identita a náplň, ktorá by prilákala okolitých rezidentov pre, ktorých je priestor primárne určený. Do námestia ústi viacero nástupov ale väčšina z nich je preťatá komunikáciou, čo vytvára z námestia pocit oddelenosti a nedostupnosti. Taktiež priestory nadväzujúce na námestie sú v zanedbanom stave. Alej a židovský cintorín, vnútro bloky a areál polície navodzujú dojem opustenosti, nevyužiteľnosti a v konečnom dôsledku sú neatraktívne pre miestnych obyvateľov. Dynamická a statická doprava je nadradená a je jej venovaný veľký priestor naproti pešej doprave. Absentujú cyklotrasy a bezpečné prechody pre chodcov. Tento stav je nevyhovujúci aj pre susednú základnú školu. Tento problém pokračuje aj smerom do centra mesta. Priestory sú zahltené automobilmi, ktorým ustupujú plochy vo vnútro blokoch, ktoré mali pôvodne slúžiť na oddych rezidentom. Jediným upraveným priestorom na spojnici do mesta je nedávno zrekonštruovaná synagóga a jej pred priestor. 1.2. Širšie vzťahy Námestie v minulosti bolo lokalitné centrum pre obec Tuhár, ktorá neskôr zrástla s Lučencom. Konali sa tu rôzne trhy a bolo to miesto stretnutí. V súčasnosti môže túto funkciu znovu obsiahnuť, keďže sa chystá v budúcnosti obytná výstavba na okraji mesta, kde má bývať okolo 2500 nových obyvateľov. Ideu námestia ako plnohodnotného, bezpečného a dostupného verejného priestoru podporí aj výstavba plánovaného obchvatu mesta, ktorí odkloní väčšiu časť dopravy cez toto územie. 1.3. Limity a potenciály Limity priestranstva sú hlavne komunikácie a parkovacie plochy. Ďalej sú to vlastnícke vzťahy, ktoré môžu byť aj problematické ale niekedy to môže byť aj výhodná spolupráca. Limit je aj veľkosť mesta a pomerne veľké plochy parkov, zelene ale aj námestí a ich rôznorodosť. Vzhľadom k tomuto faktu nemusí byť potreba takéhoto veľkého územia venovanému verejnému priestoru taká akútna. Na druhej strane sú však potenciály a možný rozvoj do budúcna. Po investíciách do obchvatu a výstavby obytnej štruktúry je možné, že sa námestie stane znova lokálnym centrom pre celý okrsok č. 2. Parter v okolí je hluchý a vybavenosť je na nízkej úrovni. Potenciál tohto územia je veľký, pretože je blízko centra, blízko voľnej prírode a nachádza sa v priestore medzi dvomi historickými židovskými cintorínmi a najväčšou synagógou v strednej Európe. Pri dostatočne kvalitnom prepojení mhd, cyklotrasou a pešou zónou môže priestor získať na atraktivite. Môžu sa tu odohrávať lokálne trhy, športové ale aj kultúrne akcie. 1.4.Koncept Koncept sa delí na celkový urbanistický návrh územia a jeho okolia s nadväznosťami a na priamo zadanú lokalitu Tuhárskeho námestia. Celkový koncept zahŕňa reorganizáciu parkovania a cestnej infraštruktúry. Rozsiahle plochy povrchových parkovísk nahrádzam podzemnými garážami s dvomi podzemnými podlažiami. Problematická križovatka a komunikácia ktorá oddeľuje pozemok a obytný súbor sa zruší a tak vznikne plynulé prepojenie pozemku až do centra. Cyklotrasa a pešia zóna ústi do univerzálneho námestia. Prvá časť námestia prechádza plynulo do pojazdného chodníky skludnenej hlavnej cesty a napája sa na školu, kde vytvára pred priestor školy. K druhej časti námestia vedú mierne schody a rampa. V tejto časti sa nachádza stromoradie líp a sedenia prislúchajúce ku terasám pavilónov. Tieto tri pavilóny sú spojené vlnitou zelenou strechou a nachádzajú sa tam komunitné, výstavné, variabilné priestory a kaviareň ako funkcia, ktorá dokáže pritiahnuť ľudí celoročne do tohto priestoru. Po prechode pomedzi pavilóny sa odkrýva multifunkčný park, ktorý je o dva metre nižšie. Tento rozdiel prekonáva rampa a pobytové schodisko slúžiace aj ako tribúna. Parku dominuje zelená voľná plocha okolo ktorej sa sústreďujú aktívne plochy s hracími zariadeniami doplnenými o workout a skatepark. Okolo týchto plôch ide súbežne aj rýchla a pomalá línia chodníkov s rôznymi materiálmi a farbou. Tento park je z troch strán izolovaný zeleňou, pomedzi ktorú vedú len prepojovacie chodníky ku polícií a domu sociálnych služieb. Poslednú stranu tvoria pobytové schody a pavilóny. Pešia zóna z námestia prechádza ďalej ku policajnej stanici, kde je vytvorené mini -námestie s nástupom do aleje židovského cintorína. Na druhom konci tejto pešej zóny je synagóga a centrum mesta. Táto línia vedie popri hlavnej ceste a je viac mestská a formálnejšia. Druhá línia vedie od synagógy poza bytové bloky, kde vznikajú komunitné záhrady a súkromnejšie priestory s menšími hracími plochami namiesto parkovacích plôch. Táto trasa priamo ústi do parku pod pobytovými schodmi a nakoniec sa napája pri polícií na hlavnú pešiu trasu. 1.5. Materiálové a konštrukčné riešenie Materiálovo sa územie delí taktiež na dve časti. Na námestí je položená betónová sivá dlažba rozmerov 1 x 1 meter. V mieste cesty je pootočená tak aby upozorňovala na rozdielnu funkciu priestoru, ktorý inak pôsobí jednoliato. Rampa a schodiská sú monolitické betónové so svetlosivým odtieňom. V parku sú použité mäkšie materiály. Pri chodníkoch je to mechanicky zhutnené kamenivo a pri aktívnych zónach je to EPDM červenej, oranžovej a žltej farby. Tieto farby sú podporujú aktivitu a sú optimistické, takže sú vhodné do priestorov pre deti a šport. Okrem trávnatých plôch sú v návrhu aj štrkové pásy s vysadenými krovinami. 1.6. Mobiliar a osvetlenie Použitý mobiliar má jednoduché pravouhlé tvary a dizajn ktorý korešponduje s celkovým návrhom. Prvky sú od spoločnosti mmcité a betónové kusy od presbetónu. V parku sa nachádzajú rôzne prvky a sústavy na hry a cvičenie od spoločnosti Kompan. Okolo stromov sú osadené lavičky pravouhlých tvarov. Osvetlenie na námestí a v parku je riešené zapustenými svetlami v chodníku, ktoré navádzajú ľudí do parku a zároveň podporujú jednoznačnú pravidelnosť návrhu. Doplnené sú líniovými LED pásmi zabudovanými v schodoch a sedeniach. Bodové svietidlá sa nachádzajú aj po obvode parku kde osvetľujú koruny stromov a zároveň ohraničujú priestor. Popri komunikácií sú osadené 7 až 13 metrov vysoké pouličné lampy od spoločnosti Rose. 1.7. Bibliografia http://www.mmcite.com/sk/vyrobky http://www.kompan.co.uk/playground-equipment/product-finder/#/?cats=75,107 https://www.playdale.co.uk/playground/playground-favourites/swings.html https://www.polantis.com/textures/types/zinc-covering http://www.presbeton.cz/ http://manual.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-verejnych-prostranstvi http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_13_2005.pdf https://archive.org/details/SmallUrbanSpaces# http://zahradaweb.cz/mineralni-beton-pro-parkove-chodniky-i-ucelove-komunikace/ http://roshults.se/en/catalogue http://www.archiproducts.com/en/
Key words:
reorganizácia, verejný priestor, Tuhárske námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited