Jan 26, 2020   7:28 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of information system for needs of education for healthcare employees
Written by (author): Ing. Jakub Rehák
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:MUDr. Andrej Thurzo, MPH, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Summary:V mojej práci sa zaoberám naštudovaním problematiky tvorby webových aplikácií, konkrétne zameraných na elearning v oblasti zdravotníctva. Na začiatku bolo dôležité oboznámiť sa so životným cyklom softvéru a podrobnejšie jeho jednotlivými fázami. V prvej časti prebiehala analýza doterajších riešení. Pri analýze som sa zameral na systém Lekárskej Fakulty UK, Opus Sapientiae. Bolo potrebné prejsť celý systém a zistiť jeho nedostatky. Ďalej prebiehal návrh systému, ktorý vychádzal z analýzy a zo zberu požiadavok. V práci sa nachádza zoznam požiadavok. Ďalšou časťou bol návrh používateľského rozhrania, ktorý obsahuje rôzne pohľady na systém, podrobne opísaná stromová štruktúra a rozloženie komponentov na stránke. Na základe požiadaviek boli vytvorené diagramy, z ktorých následne vychádzala implementácia systému. V časti implementácia opisujem jednotlivé nástroje a spôsoby vývoja, ktoré som využil na mojom projekte. Ďalej nasleduje fáza testovania, kde opisujem spôsob testovania, ktorý som si vybral. Opisujem prečo je testovanie dôležité a prečo ho nemožno vynechať. Výsledkom práce je podrobný návrh systému, databázy, používateľského rozhrania. Pri implementácií som dbal na to, aby bol systém jednoducho rozšíriteľný.
Key words:cyklus softvéru, crowdsourcing, internet, ehealth, elearning

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited