May 26, 2020   4:01 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Identification number: 1891
University e-mail: gabriel.farkas [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Graduate               
Publications
     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Criticality Safety Analyses using Monte Carlo Method
Written by (author):
Ing. Matej Forgáč
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bezpečnostné analýzy kritickosti metódou Monte Carlo
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce je analyzovať kritickosť na vybraných prípadoch konfigurácií kontajnerov so štiepnym materiálom v suchom sklade. Získavaním poznatkov o bezpečnostnej analýze kritickosti je potrebné zvoliť vhodnú hranicu podkritickosti, ktorá aj v prípade nepriaznivých podmienok alebo počas výnimočných havarijných stavov, nebude zvýšená na nadkritickú úroveň, ktorá predstavuje bezprostredné riziko. Existuje veľa štúdií a výskumov s rôznymi odporúčaniami pre zabezpečenia takýchto systémov. Spoločný dôležitý vplyv pri stanovení výslednej kritickosti majú geometrické aj materiálové parametre. V mojej práci som sa zameral na legislatívou Slovenskej republiky stanovenú hranicu keff=0,95. V modeloch som ako štiepny materiál použil roztok uranyl nitrátu s obohatením na 84,55%. Pomocou referenčného stochastického výpočtového kódu MCNP5, používajúceho metódu Monte Carlo, som navrhol a simuloval niekoľko modelov znázorňujúcich kanistre za normálnych prevádzkových, ale aj za postulovaných mimoriadnych situácií, akými bolo zatopenie vodou, nepresnosť vymedzenia polohy kanistrov v skladovacej mreži, nepresnosť výšky hladiny napusteného materiálu v skladovacom zásobníku a prítomnosť človeka v skladovacích priestoroch. Výpočty preukázali moderačné a reflektívne vlastnosti betónu vyúsťujúce do zníženej podkritickej rezervy, takisto aj s nepresnosťou určená výška hladiny štiepneho materiálu v kontajneri. Človek v blízkej vzdialenosti skladovacieho kanistra pôsobil ako negatívny faktor pre podkritickosť, avšak ani v jednom z týchto prípadov nedošlo ku kritickému stavu. Ten bol prekročený v prípade, že okolie kontajnerov bolo tvorené vodou, ktorý je kvalitným moderátorom a reflektorom.
Key words:
bezpečnostná analýza, podkritickosť, model kontajnera, Monte Carlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited