Jul 20, 2019   5:39 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Protocol TCP in satellite systems
Written by (author): Ing. Ondrej Bereš
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protokol TCP v satelitných systémoch
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce je charakterizovať bezdrôtové systémy najmä z pohľadu architektúry a vlastností prenosových kanálov, analyzovať výkonnostné problémy protokolu TCP v súčasných satelitných systémoch, analýzu aplikovať na vybranú modifikáciu protokolu TCP s využitím simulátora NS-2, navrhnúť vhodné riešenie vybraného výkonnostného problému vybranej modifikácie protokolu TCP a implementovať ho v rámci uvedeného simulačného prostredia. Nakoniec implementované riešenie odsimulovať, graficky spracovať získané výsledky a vyhodnotiť jeho prínosy, prípadne nedostatky. V práci rozoberám vlastnosti šírenia signálu v bezdrôtovom prostredí, uvádzam ako môžu nastať chyby komunikácie a straty signálov, popisujem efekty ktoré pri šírení signálov nastávajú a ako sa vôbec signál môže dostať od vysielača k prijímaču. Nachádzajú sa tu zosumarizované základné vlastnosti a vylepšenia protokolu TCP, ktoré sa používajú v komunikácii systémov pevne pripojených káblom, ako aj v bezdrôtových systémoch. Výsledkom tejto práce je analýza vybranej modifikácie protokolu TCP s využitím simulátora NS-2, návrh riešenia vybraného výkonnostného problému vybranej modifikácie protokolu TCP, jeho následná implementácia v rámci simulátora NS-2, simulácie implementovaného riešenia, grafické spracovanie získaných výsledkov a vyhodnotenie prínosov a nedostatkov.
Key words:TCP, satelitné systémy, ns-2

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited