Oct 29, 2020   9:00 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Identification number: 1923
University e-mail: juraj.packa [at] stuba.sk
 
 

Contacts     Lesson     
Final thesis
     
     
Publications
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Degradation of insulation systems properties and possibilities of their diagnostics
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Miroslav Mejzlík, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:DEGRADÁCIA VLASTNOSTÍ ELEKTROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV A MOŽNOSTI ICH DIAGNOSTIKY
Summary:
Elektroizolačné materiály sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny dostupných elektrických a energetických zariadení. Svojimi vlastnosťami zabezpečujú nielen funkčnosť a bezporuchovosť prevádzky, ale aj samotnú bezpečnosť elektrických zariadení. Vlastnosti elektroizolačných materiálov podliehajú zmenám spôsobenými rôznymi faktormi a namáhaniami. Všeobecný trend predlžovania životnosti jednotlivých elektrických zariadení ako aj veľkých technologických celkov nad ich projektovanú životnosť robí z diagnostiky spomínaných zmien dlhodobo vysoko aktuálnu tému. Predložená habilitačná práca mapuje vybranú časť práce v oblasti elektroizolačných materiálov a ich diagnostiky, ktorej sa dlhodobo venujeme na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. Kvôli rozmanitosti a pomerne veľkej tematickej šírkeje prácaspracovaná formou výberu publikovaných článkov s príslušným uvedením do problematiky a komentármi k jednotlivým publikáciám. Najpodstatnejšia časť práce sa zaoberá problematikou degradácie káblov najmä s PVC izoláciou a aplikovaním tak štandardných ako aj menej obvyklých diagnostických metód. Z iných typov izolácií sú tu uvedené vybrané výsledky z pôsobenia degradačných faktorov (najmä vlhkosti a vody) na izoláciu bezhalogénových káblova káblov určených pre fotovoltické aplikácie. Aplikácia metódy zotavených napätí je prezentovaná na keramike izolátora ako vhodná diagnostická metóda, ktorábola úspešne aplikovanáajna kábloch s PVC izoláciou. Ďalšia časť práce je venovaná elektroizolačným materiálom používaných vo fotovoltike na ochranu fotovoltických článkov a panelov - púzdriacim materiálom. Degradácia ich vlastností počas prevádzky významným spôsobomvplýva na ekonomickú návratnosť spôsobenú znížením produkovaného výkonu a skrátením ich životnosti.
Key words:
zrýchlené starnutie, degradačné faktory, elektroizolačné systémy, púzdriace materiály, diagnostika

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited