Sep 23, 2020   6:12 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Identification number: 1934
University e-mail: vladimir.necas [at] stuba.sk
 
Director - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

     
     Projects     
     
     
Supervised theses
     Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Bajan
Minoritné aktinoidy vo vyhorenom jadrovom palive
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Bajan
Optimalizácia palivovej kazety pre vysoký výkon reaktora VVER-440
May 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Balážik
Príprava vyraďovania v období ukončovania prevádzky
May 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Balážik
Príprava vyraďovania v období ukončovania prevádzky jadrovej elektrárne
May 2010
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Dana Barátová
Hlbinné ukladanie jadrového odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
May 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Barátová
Modelovanie migrácie rádionuklidov z hlbinného úložiska využitím výpočtového prostriedku GoldSim
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Dávid Bednár
Inovatívne využitie gamaspektrometrie pri rádiologickej charakterizácii
May 2021
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Peter Bezák, PhD.
Algoritmizácia demontáže, dekontaminácie stavebných povrchov a demolácie v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Bokor, PhD.
Polovodičový detektor pre diagnostiku horúcej plazmy
May 2010
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Bokor, PhD.
Štúdium vplyvu neutrónového a gama žiarenia na polovodičové detektory
May 2012Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Breza, PhD.
Inovačné jadrové palivové cykly a ich aplikácia v ľahkovodných reaktoroch.
August 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Cibuľa
Hodnotenie bezpečnosti ukladania veľmi nízkoaktívnych RAO
May 2014
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Cibuľa
Hodnotenie parametrov úložného systému pre ukladanie zemín kontaminovaných rádionuklidmi
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Čerba, PhD.
Jadrová energia v budúcej energetike Slovenska
May 2010
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Štefan Čerba, PhD.
Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
August 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Čudrnák
Minimalizácia nerovnomernosti výkonu v palivovej kazete reaktora VVER-440 s gadolíniom
May 2009
Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Čudrnák
Palivová kazeta pre vysoký výkon ľahkovodných reaktorov
August 2012Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Čudrnák
Palivová kazeta s vyhorievajúcim absorbátorom pre pokročilé ľahkovodné reaktory
August 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Čudrnák
Palivové kazety pre tóriový palivový cyklus reaktora VVER-440
May 2009
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Čudrnák
Vplyv energetického spektra neutrónov na izotopické zloženie vyhoreného jadrového paliva
August 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Čudrnák
Vplyv energetického spektra neutrónov na nuklidové zloženie vyhoreného jadrového paliva
August 2014
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Danáč
Hodnotenie radiačného vplyvu úložiska RAO na obyvateľstvo v okolí špecifických zložiek biosféry
May 2015
Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Bc. Dušan Daniška
Informačno-komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetike
May 2023
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Dechet
Analýza materiálového toku v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky s dôrazom na manažment nekontaminovaných odpadov
May 2009
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Dobroňová
Určenie zmien nuklidového zloženia jadrového paliva reaktora VVER 440/213 v závislosti od reálnej prevádzkovej histórie
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Dorota Flamíková
aaa
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dorota Flamíková
Kontajner pre dlhodobé suché skladovanie vyhoreného jadrového paliva typu CASTOR 440/84M a možnosti jeho využitia
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bronislava Gelušiaková
Polovodičové detektory ionizujúceho žiarenia
May 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Harsányi
Analýza procesu demontáže veľkých komponentov v rámci vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Harsányi
Externé ožiarenie pracovníkov počas procesu demontáže šachty reaktora typu VVER-440
May 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hornáček, PhD.
Hodnotenie scenárov nakladania s materiálmi a odpadmi z procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Hornáček, PhD.
Metodika hodnotenia vyraďovania veľkých komponentov jadrových elektrární z prevádzky.
July 2016
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Hornáček, PhD.
Metodika hodnotenia vyraďovania veľkých komponentov jadrových elektrární z prevádzky.
July 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Hornáček, PhD.
Vplyv rádiologických parametrov na výstupné charakteristiky procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
May 2010Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Hrnčíř
Vplyv rozdielnych prevádzkových podmienok na izotopické zloženie vyhoreného jadrového paliva
May 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hrnčíř
Výpočet rozloženia výkonu palivovej kazety MOX plynom chladeného rýchleho reaktora kódom MCNPX v závislosti od hĺbky vyhorenia
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.
Podmienené uvoľňovanie materiálov z vyraďovania JE s následným využitím v tunelových konštrukciách
August 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.
Vplyv vyraďovania jadrových zariadení na životné prostredie s dôrazom na uvoľňovanie materiálov z vyraďovania
May 2009
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Jesenič
Dlhodobé skladovanie vyhoreného jadrového paliva a vplyv typu medziskladu na radiačnú situáciu
May 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Jesenič
Hodnotenie radiačnej situácie v suchom medzisklade vyhoreného jadrového paliva
May 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Jesenič
Ukladacie kontajnery vyhoreného jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov neuložiteľných v povrchovom úložisku
May 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Juhár
Hodnotenie dávkového zaťaženia pracovníkov počas demontáže vybraných komponentov v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
May 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Juhár
Uvoľňovanie nízkoaktívnych materiálov vzniknutých pri vyraďovaní jadrových elektrární do životného prostredia
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Mgr. Katarína Kaprinayová
Využitie metódy Monte Carlo pre výpočet hustoty toku neutrónov v aktívnej zóne reaktora JE V-1
May 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): RNDr. Katarína Klučárová
Prúdenie chladiva v palivovej kazete
February 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Matúš Kolarčík
Nové metódy a postupy v dozimetrii ionizujúceho žiarenia
August 2014Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Krajčovič
Hodnotenie dávkovej záťaže pracovníkov zariadenia na fixáciu kalov - ZFK pomocou výpočtového kódu Visiplan 3D Alara
May 2015Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Krajčovič
Izotop uhlíka C-14 v materiáloch vyraďovaných jadrových zariadení
May 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Krampl
Polovodičové detektory rýchlych neutrónov vo vysokoteplotnej plazme na báze GaAs
May 2010
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Milan Ladzianský, PhD.
Vplyv neutrónového poškodenia na vlastnosti semiizolačných GaAs detektorov
January 2009
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Launer
Hodnotenie demontáže tlakovej nádoby reaktora v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky z pohľadu externého ožiarenia
May 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Launer
Rádiologické modely ukladania vyhoreného jadrového paliva do geologického úložiska
May 2019
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Martin Lištjak, PhD.
Radiological Characterization of Concretes within the Decommissioning of Nuclear Facilities
May 2020Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Lűley, PhD.
Výpočtové stanovovanie parametrov vyraďovania a zdroje neurčitostí
May 2008
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Makovník
Štúdium vlastností semiizolačného GaAs detektora rtg. Žiarenia pre digitálnu rádiografiu
May 2008
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Mašír
Jadrové palivo pre tepelné a rýchle reaktory
May 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Melichárek
Zdokonalenie súčasnej palivovej kazety pre vysoký výkon reaktora VVER-440
May 2008Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Okkel
Finančné aspekty vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
May 2010Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Okkel
Príprava vyraďovacieho projektu jadrového zariadenia
May 2008Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. František Ondra, PhD.
Metódy riadenia nepresností vo výpočtovom stanovovaní parametrov vyraďovania
June 2009
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Pajerský
Hodnotenie vplyvu opätovného využitia podmienene uvoľnenej betónovej sutiny z vyraďovania JE na obyvateľstvo a ŽP z dlhodobého hľadiska
May 2012
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Pajerský
Radiačné zaťaženie pracovníkov počas spracovania RAO vysokotlakovým lisovaním
May 2014Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Pánik, PhD.
Hodnotenie dávkovej záťaže pracovníkov spôsobenej upravenými rádioaktívnymi odpadmi
May 2009
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Pánik, PhD.
Metodika hodnotenia vplyvu materiálov podmienene uvoľnených z jadrového zariadenia na životné prostredie z dlhodobého hľadiska
August 2012Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Pánik, PhD.
Vývoj cien jadrového paliva a aplikácia výpočtového kódu DESAE na jadrové zairadenia
May 2007Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Polakovič
Stanovenie zostatkového tepla vo vyhorenom jadrovom palive Gd-II
May 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Polakovič
Stanovenie zvyškového tepla vo vyhorenom jadrovom palive reaktorov VVER-440
May 2009
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Roman Prechtl
MOSFET štruktúra ako dozimeter dávky
May 2009
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Rampašek
Fyzikálne a termodynamické vlastnosti fluoridových solí
December 2005
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miriama Sačková
Analýzy teplotného poľa v palivovom prútiku
May 2010
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Sačková
Využitie tóriového jadrového paliva v reaktoroch VVER-440
May 2008
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Salaj
Porovnanie palivových kaziet s vyhorievajúcim gadolíniovým absorbátorom využívaných v ľahkovodných reaktoroch
May 2010
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Salaj
Porovnanie výpočtov palivových kaziet s vyhorievajúcim gadolíniovým absorbátorom v kódoch SCALE a MCNP
May 2012
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Alojz Slaninka, PhD.
Využitie inovatívnych detekčných systémov pri vyraďovaní jadrových zariadení
June 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Slimák, PhD.
Nakladanie s materiálmi vzniknutými v procese vyraďovania jadrových zariadení
May 2010Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Slimák, PhD.
Optimalizácia vybraných scenárov manipulácie s VBK počas doby ich skladovania v areáli jadrového zariadenia
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Slimák, PhD.
Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
July 2015Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Smolko
Vplyv vykonávania technologických činností v procese vyraďovania na dávkovú záťaž pracovníkov
May 2010
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Smolko
Využitie podmienene uvoľneného materiálu vzniknutého pri vyraďovaní jadrového zariadenia pri výstavbe protipovodňových bariér
May 2012
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Roman Strážovec, PhD.
Výskum a vývoj inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov a ich vplyv na životné prostredie
August 2015Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Stríbrnský
Safety assessment of the spent nuclear fuel deep repository
May 2018Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Sychra
Návrh optimalizačných opatrení pre proces pretavovania rádioaktívnych kovov z rádiologického hľadiska
May 2014
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Sychra
Technologické postupy spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov
May 2012
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Šalát
Detektor žiarenia na báze semiizolačného GaAs pre diagnostiku horúcej plazmy
May 2010
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Denis Tkačov
Non-standard waste management during decommissioning of NPP affected by heavy accident
February 2014
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Tomaškovič
Zvyškový tepelný výkon vyhorenej palivovej kazety a jeho meranie
May 2012Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sebastián Valach
Tóriový jadrový reaktor
May 2015
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sebastián Valach
Využitie tóriového jadrového paliva v podmienkach aktívnej zóny reaktora VVER-440
May 2017
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Jiřina Vitázková, PhD.
METHODOLOGY OF COMMON RISK TARGET ASSESSMENT AND QUANTIFICATION BASED ON IAEA INES SCALE FOR SEVERE ACCIDENTS OF NUCLEAR POWER PLANTS
May 2014
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Matej Zachar, PhD.
Vývoj metodiky pre zvýšenie efektívnosti výpočtového hodnotenia procesu nakladania s materiálmi z vyraďovania jadrových zariadení
January 2011
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Radoslav Zajac, PhD.
Transmutácia ťažkých nuklidov v tepelných a rýchlych reaktoroch
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress