Jun 19, 2019   8:48 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microbial Quality of Wastewater
Written by (author): Ing. Patrícia Markechová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Kadlečíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiálna kvalita odpadových vôd
Summary:MARKECHOVÁ, Patrícia: Mikrobiálna kvalita odpadových vôd. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia. -- Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. Predmet práce spočíval v analýze výskytu patogénnych mikroorganizmov, predovšetkým S. aureus v odpadových vodách pritekajúcich na čistiarne odpadových vôd. Poskytnuté vzorky boli podrobené degradačným experimentom s uhlíkovou a platinovou elektródou a pôsobeniu železanov. Okrem samotného S. aureus bol vo všetkých kontrolných a upravených vzorkách sledovaný aj výskyt celkových stafylokokov. Na základe výsledkov práce je možné konštatovať, že koncentrácia celkových stafylokokov v kontrolných vzorkách sa pohybovala v rozsahu 0,8 -- 4,0 log poriadku KTJ/ml a koncentrácia samotného S. aureus v rozsahu 0,3 -- 3,6 log poriadku KTJ/ml. Po úprave vzoriek vôd elektródami poklesli počty stafylokokov i S. aureus 10-násobne. Železany boli pridané do dvoch rôznych vôd. Ich prídavok v jednom prípade viedol k absolútnej inhibícii prítomných baktérií, v druhom prípade som zaznamenala redukciu počtov o 2 až 43 %, v závislosti od množstva pridaných železanov. V nasledujúcom kroku bola pozornosť venovaná prítomnosti rezistentných S. aureus voči nasledujúcim antibiotikám: ampicilín, ciprofloxacín, cefoxitín, erytromycín, gentamycín, chloramfenikol, tetracyklín, vankomycín a penicilín. Ich hraničná koncentrácia potrebná pre určovanie rezistencie je deklarovaná Európskou komisiou pre antibiotickú rezistenciu (EUCAST). Podiel rezistentných S. aureus voči vybraným antibiotikám bol sledovaný nielen v kontrolných vzorkách, ale aj vo vzorkách upravených degradačnými experimentmi. Z výsledkov práce možno vyvodiť záver, že vo všetkých prípadoch sa ako 100 % účinné preukázalo pôsobenie dvoch antibiotík, ciprofloxacínu a gentamycínu. Za najmenej účinné antibiotiká možno zo získaných výsledkov považovať tetracyklín, ampicilín, vankomycín, cefoxitín a penicilín.
Key words:Staphylococcus aureus, odpadové vody, degradačné experimenty, antibiotická rezistencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited