Jun 17, 2019   9:02 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurrence of Staphylococci and Enterococci in Stretched Cheese
Written by (author): Ing. Lucia Vrábová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Fraňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt stafylokokov a enterokokov v parených syroch
Summary:VRÁBOVÁ, Lucia: Výskyt stafylokokov a enterokokov v parených syroch [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín. Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová PhD., konzultant: Ing. Tatiana Mančušková. Bratislava 2016. 59 strán. Parené syry majú na Slovensku dlhodobú tradíciu a možno ich považovať za naše syrárske špeciality. Popri modernej výrobe v syrárňach, sa na salašoch aj v súčasnosti zachovávajú prvky tradičnej výroby reprezentované najmä využitím surového kravského alebo ovčieho mlieka a ručným tvarovaním syrov do výslednej podoby. Tieto postupy však môžu predstavovať nebezpečenstvo kontaminácie nežiaducimi mikroorganizmami a môžu byť rizikové z hľadiska hygienickej bezpečnosti konečného produktu. Medzi najbežnejšie mikroorganizmy, ktoré sa v syroch môžu vyskytovať, patria tiež patogénne a potenciálne patogénne baktérie z rodov Staphyloccocus a Enterococcus. Tieto môžu byť v dôsledku dispozície širokého spektra virulenčných faktorov pôvodcami rôznych alimentárnych ochorení a ich rezistencia voči antibiotikám tiež prispieva k vzniku, šíreniu a problematickej liečbe infekčných ochorení. Z uvedených dôvodov je bakalárska práca zameraná na prieskum výskytu stafylokokov a enterokokov v parených syroch a hodnotenie vplyvu jednotlivých technologických krokov počas výroby syrov na obsah študovaných mikroorganizmov v konečnom produkte. Z nameraných údajov vyplýva, že vo vzorkách parených syrov s rôznou technológiou výroby (surové/pasterizované, kravské/ovčie mlieko, strojová/ručná výroba, podrobenie/nepodrobenie procesu údenia) dosahoval celkový obsah zástupcov rodu Staphylococcus priemernú hodnotu 3,46 +/-1,09 log KTJ.g-1 (vk = 31,7 %), obsah viabilných buniek druhu Staphylococcus aureus sa pohyboval na úrovni 3,13 +/-1,02 log KTJ.g-1 (vk = 32,6 %) a priemerný počet zástupcov rodu Enterococcus tvoril približne 4,62 +/-1,16 log KTJ.g-1 (vk = 25,0 %). Výsledky naznačujú, že zatiaľ čo ručná manipulácia počas výroby parených syrov a proces údenia v jej závere nemajú výrazný dopad na obsah sledovaných skupín mikroorganizmov, pôvod, spracovanie a celková mikrobiologická kvalita mlieka majú na bezpečnosť konečného produktu nezanedbateľný vplyv.
Key words:parené syry,, Staphylococcus,, Enterococcus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited