Jun 19, 2019   3:49 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effects between potentially pathogenic microorganisms and environmental factors
Written by (author): Ing. Romana Györiová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:RNDr. Barbora Vidová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzťahy medzi potenciálne patogénnymi mikroorganizmami a environmentálnymi faktormi
Summary:Cieľom tejto práce bolo kvantitatívne definovať vzájomné vzťahy medzi S. aureus 2064 a E. coli BR v závislosti od inkubačnej teploty a rôznych pomerov ich počiatočných koncentrácií. Štatisticky nevýznamné rozdiely (p > 0,05) medzi rastovými rýchlosťami E. coli pri rôznych kombináciách počiatočných inokulácií dokazujú, že dynamika rastu E. coli BR počas jej spoločného rastu so S. aureus 2064 bola ovplyvnená iba teplotou, prítomnosť izolátu 2064 nemala vplyv na jej rastovú rýchlosť. Pomocou Ratkowskeho modelu a rovnice √(G_R )=0,0283 (T-T_min )+0,1038, možno spoľahlivo predpovedať rast E. coli v BHI bujóne, s relatívne dobrou presnosťou (R2 = 0,968; Af = 1,160 a Bf = 0,994). Rastovú rýchlosť S. aureus 2064 v prítomnosti E. coli BR však ovplyvňuje nielen teplota, ale aj samotná prítomnosť izolátu BR, čo dokazujú jeho rozdielne hodnoty rastových rýchlostí v závislosti od pomeru počiatočných koncentrácií týchto mikroorganizmov pri jednotlivých teplotách inkubácie a tiež vyššie hodnoty percenta diskrepancie (Df 23,9 – 43,9 %). V ďalšej časti práce som popísala výskyt koagulázopozitívnych stafylokokov v MHD a u ľudí a zároveň som stanovila aj podiel ich rezistentných kmeňov voči 10 antibiotikám (ampicilín, ciprofloxacín, cefoxitín, erytromycín, gentamicín, chloramfenikol, tetracyklín, vankomycín, penicilín). Priemerná hodnota počtov koagulázopozitívnych stafylokokov zo sterov z MHD predstavuje N = 2,65 ±0,70 log KTJ/cm2 (vk = 26,6 %). Prítomnosť stafylokokov bola zistená u všetkých ľudí s priemernou hodnotou N = 3,22 ±0,95 log KTJ/ml (vk = 29,6 %). 77,5 % izolátov pochádzajúcich z MHD bolo rezistentných minimálne voči jednému antibiotiku, najvyššia zaznamenaná rezistencia bola voči 5 antibiotikám súčasne. Z humánnych izolátov bolo 27,5 % citlivých na všetky testované antibiotiká a 35 % bolo rezistentných voči jednému antibiotiku. U zvyšných izolátov bola potvrdená ich multirezistencia. Rezistenciu voči antibiotikám som sledovala aj u 20 vybraných potravinových izolátov, kde 95 % izolátov S. aureus bolo rezistentných súčasne voči minimálne 5 antibiotikám. Vo všeobecnosti boli najmenej účinnými antibiotikami penicilín, meticilín, vankomycín a gentamicín a na druhej strane najmenej rezistentných kmeňov bolo zachytených voči ciprofloxacínu, chloramfenikolu a tetracyklínu. Získané výsledky dokumentujú vysoký výskyt rezistentných a vysoko rezistentných kmeňov S. aureus v potravinách a prostredí, a zároveň potvrdzujú narastajúci trend šírenia rezistencie mikroorganizmov voči antibiotikám.
Key words:S. aureus, E. coli, prediktívna mikrobiológia, rezistencia, antibiotiká

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited