Jun 20, 2019   9:49 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of NaCl on the growth dynamics of selected microorganisms
Written by (author): Ing. Petra Šipošová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vanková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv NaCl na dynamiku rastu vybraných mikroorganizmov
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo kvantitatívne popísať odozvy mikrobiálnych populácií na zmeny faktorov prostredia s ohľadom na podmienky prevládajúce počas výroby ovčích hrudkových syrov. Na základe výsledkov sledovania dynamiky rastu komerčnej zákysovej kultúry Fresco v modelovom prostredí UHT mlieka s prídavkom 1, 2 a 3 % NaCl pri teplotách kultivácie 15, 18, 21, 25 a 30 °C možno konštatovať, že pri 1 % NaCl bol rast kultúry podporený. Ďalšie zvyšovanie obsahu NaCl, charakterizované znižujúcou sa hodnotou aktivity vody, však malo za následok spomalenie jej rastu. Nárast teploty kultivácie mal pozitívny vplyv na rast i metabolickú aktivitu mezofilnej kultúry. Rastová rýchlosť kultúry Fresco je determinovaná teplotou kultivácie a hodnotou aktivity vody podľa Gibsonovej modelu, popísaného rovnicou ln⁡μ= 6,5235+3,5945.T_v-0,4587.T_v^2+1,9826.b_v-24,4603.b_v^2 (R2 = 0,990). Z validačných koeficientov Af = 1,080 a Bf = 1,000 vyplýva, že Gibsonovej model je spoľahlivý pre predikciu rýchlosti rastu kultúry Fresco v závislosti od aktivity vody a teploty v rozsahu suboptimálnych teplôt. Na druhej strane, už najnižší prídavok NaCl vykazoval zreteľný inhibičný účinok na rast E. coli BR v UHT mlieku, zatiaľ čo nárast teploty kultivácie v suboptimálnej oblasti mal pozitívny vplyv na dynamiku jej rastu. Vplyv teploty a aktivity vody na špecifickú rýchlosť rastu E. coli BR možno opísať modelom podľa Daveya a rovnicou ln⁡μ=-827,0434-72,0444/T+285,5768/T^2 +1664,9.a_v-836,1492.a_v^2 (R2 = 0,973). Presnosť a správnosť modelu bola potvrdená validačnými indexami, ktoré mali hodnoty Af = 1,135 a Bf = 1,031. Taktiež som sledovala inhibičný potenciál kultúry Fresco pri kokultivácii s E. coli BR v UHT mlieku pri rovnakých prídavkoch NaCl a teplotách kultivácie ako v predchádzajúcich pokusoch, kde bol inhibičný vplyv kyslomliečnych baktérií jasne potvrdený, nakoľko izolát E. coli BR dosahoval v stacionárnej fáze približne o 4 log poriadky nižšiu denzitu v porovnaní s jeho monokultúrnym rastom. V poslednej časti práce som overila kompetitívne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia voči E. coli v ovčích hrudkových syroch vyrobených zo surového mlieka v laboratórnych podmienkach, kde sa opäť potvrdil inhibičný vplyv kyslomliečnych baktérií, vďaka ktorým v syre aj s pridanou kultúrou Fresco nepresiahol počet E. coli v čase primárneho zrenia úroveň 3 log poriadkov.
Key words:E. coli, prediktívna mikrobiológa, syr, baktérie mliečneho kysnutia, solenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited